พิมพ์ผลแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี

174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรังกูร สุนันท์
2.เด็กชาย จันทชาติ มนพรมมา
1.นาย ทองจันทร์ ศรีสาเนตร
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
2.เด็กชาย วีรศักดิ์ ทองบาง
1.นาย ทองจันทร์ ศรีสาเนตร
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุขสำราญ
2.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สมเจตต์ ธรรมบุญ
2.เด็กชาย นที หอมออ่น
1.นาย นพพล ศรีบ้านโพน
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ อุดร
2.เด็กชาย ธวัชชัย มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุวรรณ ศรีสำโรง 1.นาย ทองจันทร์ ศรีสาเนตร
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กรกนก ผ่องราษี 1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา 1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มโนธรรม
2.เด็กหญิง ศิริภัสสร ทาธร
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มโนธรรม
2.เด็กหญิง ศิริภัสสร ทาธร
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กชาย มนูญ สมศรี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มปัญญา
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กชาย มนูญ สมศรี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มปัญญา
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พรมพิริยะ มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง ปุณิกา ภัยวงศ์
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พรมพิริยะ มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง ปุณิกา ภัยวงศ์
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาวัฒน์ ภาษาสุข
2.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ สุทธิสนธิ์
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว นวพร ขันทอง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาวัฒน์ ภาษาสุข
2.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ สุทธิสนธิ์
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว นวพร ขันทอง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ประสิทธิ์ โสดามุข
2.เด็กหญิง รัตติยากรณ์ สานทอง
1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ประสิทธิ์ โสดามุข
2.เด็กหญิง รัตติยากรณ์ สานทอง
1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กชาย บูรพา บัวจันทร์
2.เด็กชาย ธีรโชติ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย อนุชิต โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กชาย บูรพา บัวจันทร์
2.เด็กชาย ธีรโชติ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย อนุชิต โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง โสรดา อัฐแป 1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ปราณี ใจเรือง
2.เด็กหญิง อริยา บุญรักษา
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ปราณี ใจเรือง
2.เด็กหญิง อริยา บุญรักษา
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง ธารารัตน์ นาคดี
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว นวพร ขันทอง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง ธารารัตน์ นาคดี
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว นวพร ขันทอง
251
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปิติพล เกษี
2.เด็กชาย มรุเดช จินพละ
3.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นาย บัณฑิกฤษฏิ์ สมมุติ
2.นาย บัญชา พรหมทา
251
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปิติพล เกษี
2.เด็กชาย มรุเดช จินพละ
3.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นาย บัณฑิกฤษฏิ์ สมมุติ
2.นาย บัญชา พรหมทา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธันญา ใจเรือง
2.เด็กชาย ปณชัย สุวรรณวงค์
3.เด็กหญิง นันทกาญจน์ จันทาโสม
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธันญา ใจเรือง
2.เด็กชาย ปณชัย สุวรรณวงค์
3.เด็กหญิง นันทกาญจน์ จันทาโสม
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย พงศธร แจ่มปัญญา
2.เด็กหญิง นภัสสร มิ่งขวัญ
3.เด็กหญิง สุภัสสภา เกษี
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย พงศธร แจ่มปัญญา
2.เด็กหญิง นภัสสร มิ่งขวัญ
3.เด็กหญิง สุภัสสภา เกษี
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ครรชิต วัจนะ
2.เด็กหญิง พรภวิษย์ โยธี
1.นาย วินัย มีศิลป์
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ครรชิต วัจนะ
2.เด็กหญิง พรภวิษย์ โยธี
1.นาย วินัย มีศิลป์
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข

2. โรงเรียนบ้านกระหวัน
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กชาย อภิลักษณ์ พรหมมามั่น
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ เทียมดง
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิลักษณ์ พรหมมามั่น
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ ชุ่มชื้น
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เด่นดนัย กิ่งจันมล
2.เด็กชาย จิรพนธ์ ศัตรูพ่าย
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สิริยากร ชื่นชาย
2.เด็กหญิง กรรณิกา โพธิ์สาชัย
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศิรวิทย์ เกษี
2.เด็กหญิง กชนันท์ พรหมมามั่น
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
2.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ศรีพรม
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
2.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
2.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ศรีพรม
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
2.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กชาย อภิลักษณ์ พรหมมามั่น
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ เทียมดง
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุทธิดา จำปาใด 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อรสา สีพรม 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วราภรณ์ เทียนศรี 1.นาง วัลลิยา ไกรรักษ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กมลรัตน์ มะลิวงศ์
2.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
1.นาง วัลลิยา ไกรรักษ์
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บัญญพนต์ วงค์คำจันทร์ 1.นาง สมสตรี วงค์แสง
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา 1.นาง สมสตรี วงค์แสง
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ วิบุลกุล
2.เด็กชาย กษม ชื่นชาย
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา วงศ์เศส
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นางวงค์
2.เด็กหญิง ศศิประภา ยศศิริ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นางวงค์
2.เด็กหญิง ศศิประภา ยศศิริ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สุรศักดิ์มนตรี ใสปาน
2.เด็กชาย พิทวิส ชื่่นชาย
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำแก้ว
1.นางสาว ภิญญาพัชญ์ เทียมดง
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สุรศักดิ์มนตรี ใสปาน
2.เด็กชาย พิทวิส ชื่่นชาย
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำแก้ว
1.นางสาว ภิญญาพัชญ์ เทียมดง
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง อัญญานี คำแก้ว
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง อัญญานี คำแก้ว
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ หิรัญเขว้า
2.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ หิรัญเขว้า
2.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อรสา สีพรม 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์

3. โรงเรียนบ้านขนาด
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สิทธิชัย สายทอง
2.เด็กชาย นัฐธร ชำนาญ
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุธาวี สาระ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สิงห์ทอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุธาวี สาระ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สิงห์ทอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง แพรวา นางวงค์
2.เด็กหญิง ปนิดา บุตรยากลัด
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง แพรวา นางวงค์
2.เด็กหญิง ปนิดา บุตรยากลัด
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงศ์คำจันทร์
2.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงค์
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงศ์คำจันทร์
2.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงค์
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ ภาลี
2.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธรณ์ ภาลี
2.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อารยา นางวงค์ 1.นางสาว วราภรณ์ คำเหลือ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิทยาพร การรัตน์
2.เด็กหญิง ศุภกุล นางวงค์
3.เด็กหญิง ฝันฤทัย สงโสด
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิทยาพร การรัตน์
2.เด็กหญิง ศุภกุล นางวงค์
3.เด็กหญิง ฝันฤทัย สงโสด
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วิทูล นางวงค์
2.เด็กชาย พีรพล นางวงค์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วิทูล นางวงค์
2.เด็กชาย พีรพล นางวงค์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัทธพล ศรีหานนท์
2.เด็กชาย วิริยะ สายทอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัทธพล ศรีหานนท์
2.เด็กชาย วิริยะ สายทอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชยุดา พวงเงิน
2.เด็กหญิง กาญจนา วงศ์เสน่ห์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง มณีรัตน์ โกสุม
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชยุดา พวงเงิน
2.เด็กหญิง กาญจนา วงศ์เสน่ห์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง มณีรัตน์ โกสุม
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กัณฑพงษ์ หงษ์ศรี
2.เด็กชาย ธนากร ศิริจันทร์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง มณีรัตน์ โกสุม
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กัณฑพงษ์ หงษ์ศรี
2.เด็กชาย ธนากร ศิริจันทร์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง มณีรัตน์ โกสุม
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ทองปาน
2.เด็กชาย ศุภชัย จอมคำ
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ทองปาน
2.เด็กชาย ศุภชัย จอมคำ
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศรชัย นางวงค์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเทียะ
3.เด็กหญิง ศิดานันท์ มะลิวงษ์
1.นางสาว วราภรณ์ คำเหลือ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศรชัย นางวงค์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเทียะ
3.เด็กหญิง ศิดานันท์ มะลิวงษ์
1.นางสาว วราภรณ์ คำเหลือ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธรพล คำบุญเรือง
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ นางวงค์
3.เด็กหญิง กนกพร กาลพัฒน์
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธรพล คำบุญเรือง
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ นางวงค์
3.เด็กหญิง กนกพร กาลพัฒน์
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พลอยปภัส นางวงษ์
2.เด็กหญิง ธิชาภรณ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง สรัญญา กิ่งจันมล
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พลอยปภัส นางวงษ์
2.เด็กหญิง ธิชาภรณ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง สรัญญา กิ่งจันมล
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง มาริสา โพธิ์ไสย 1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธีรภัทร มูลจันทร์
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทองปาน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธีรภัทร มูลจันทร์
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทองปาน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก

4. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ โสมมา
2.เด็กชาย สิทธิพล เดือนเพ็ง
1.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วสันต์ เรืองหงษา
2.เด็กชาย ภูมิพงศ์ จันทร์ดวงศรี
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภูรินทร์ มาลี
2.เด็กหญิง วรัทยา ศรีสอาด
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นาย ธิติพล เกษรัตน์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มัฆวิมาลย์
2.เด็กชาย นครินทร์ มิ่งขวัญ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนกฤต สีมาวัน
2.เด็กหญิง สิริวิภา จันทะคุณ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภูรินทร์ มาลี
2.เด็กหญิง วรัทยา ศรีสอาด
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นาย ธิติพล เกษรัตน์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา ชวนกลาง 1.นาง จำเริญ ขอจงสุข
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนกฤต สีมาวัน
2.เด็กหญิง สิริวิภา จันทะคุณ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัมรินทร์ หอมทรง 1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เพชรรัตน์ ขันทอง
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีโวหะ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เพชรรัตน์ ขันทอง
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีโวหะ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิรัชญา นิสัย
2.เด็กหญิง วันนิสา วังทอง
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิรัชญา นิสัย
2.เด็กหญิง วันนิสา วังทอง
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิศญาภรณ์ บัวสร
2.เด็กหญิง วีรยา เย็นประโคน
3.เด็กหญิง ณัฎฐ์นรี หอมทรง
1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
2.นาง วรรณี กาละพัฒน์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิศญาภรณ์ บัวสร
2.เด็กหญิง วีรยา เย็นประโคน
3.เด็กหญิง ณัฎฐ์นรี หอมทรง
1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
2.นาง วรรณี กาละพัฒน์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริพร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง อาทิตยา นาจันทร์
3.เด็กหญิง พิมญาดา ศรีสะอาด
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริพร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง อาทิตยา นาจันทร์
3.เด็กหญิง พิมญาดา ศรีสะอาด
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พัสวี มังคการ
2.เด็กหญิง อภิญญา โลบุญ
3.เด็กหญิง กัลยา สมศักดิ์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พัสวี มังคการ
2.เด็กหญิง อภิญญา โลบุญ
3.เด็กหญิง กัลยา สมศักดิ์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คชแพทย์
2.เด็กชาย อัยวุฒิ ถิ่นกำแพง
3.เด็กหญิง สุนิสา บุญรักษา
1.นางสาว อพิชยา ทวี
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คชแพทย์
2.เด็กชาย อัยวุฒิ ถิ่นกำแพง
3.เด็กหญิง สุนิสา บุญรักษา
1.นางสาว อพิชยา ทวี
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ศิริภาพร นามเสาร์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน สมเศร้า
3.เด็กหญิง จุฑามาศ เทิญทะเกษ
1.นางสาว อพิชยา ทวี
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ศิริภาพร นามเสาร์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน สมเศร้า
3.เด็กหญิง จุฑามาศ เทิญทะเกษ
1.นางสาว อพิชยา ทวี
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภีมรภัทร แผ่พันธ์
2.เด็กหญิง ศิริพร ทองคำ
1.นางสาว นันธิิดา มูลจัด
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภีมรภัทร แผ่พันธ์
2.เด็กหญิง ศิริพร ทองคำ
1.นางสาว นันธิิดา มูลจัด
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติภณ นางวงค์ 1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วาริน นิสัย
2.เด็กชาย สรศักดิ์ ยิบยก
3.เด็กชาย จารุกิตติ์ สีสิ้ว
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
2.นาง จำเริญ ขอจงสุข
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วาริน นิสัย
2.เด็กชาย สรศักดิ์ ยิบยก
3.เด็กชาย จารุกิตติ์ สีสิ้ว
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
2.นาง จำเริญ ขอจงสุข
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย เจตนิพิฐ ทารมย์
2.เด็กชาย วรายุทธ นีระมนต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย เจตนิพิฐ ทารมย์
2.เด็กชาย วรายุทธ นีระมนต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิราวรรณ สีเหลือง
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ สีเหลือง
3.เด็กหญิง รุ่งศิริ ทองกล่ำ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิราวรรณ สีเหลือง
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ สีเหลือง
3.เด็กหญิง รุ่งศิริ ทองกล่ำ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว อพิชยา ทวี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว อพิชยา ทวี
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิพงศ์ จันทร์ดวงศรี
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ ออมชมภู
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิพงศ์ จันทร์ดวงศรี
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ ออมชมภู
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นครินทร์ มิ่งขวัญ
2.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นครินทร์ มิ่งขวัญ
2.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นวดล ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง กัลยา สมศักดิ์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นวดล ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง กัลยา สมศักดิ์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด

5. โรงเรียนบ้านจานบัว
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สาริน นุยลา
2.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
3.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
4.เด็กชาย ปรเมศ สาลี
5.เด็กชาย พชรพล ประสาทเขตการ
6.เด็กหญิง กานดา ทารา
7.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
8.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
9.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
10.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สาริน นุยลา
2.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
3.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
4.เด็กชาย ปรเมศ สาลี
5.เด็กชาย พชรพล ประสาทเขตการ
6.เด็กหญิง กานดา ทารา
7.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
8.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
9.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
10.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธราธิป ขันทอง
2.เด็กชาย ปรีดา บุญเลี้ยง
1.นาย ปรีชา บุญสุข
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ เพ็งแจ่ม
2.เด็กชาย ทัศพร สันตะพันธ์
1.นาย ปรีชา บุญสุข
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณะ โพธิ์สาชัย
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ จันทะเสน
1.นาย ปรีชา บุญสุข
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชญานนท์ อนันต์
2.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นางสาว วราพร แสงทอง
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วนิดา เรียมแสน 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธนัชพร ทาศรี 1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กรกนก สาลี 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อาณัฐ ศรีเสริม
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วรรณทวี
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง จันทร์จิรา อุสาหะ 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ดุรงค์ฤทธิ์ บุรุษสุจริต
2.เด็กหญิง อทิตยา ทนที
3.เด็กหญิง กุสุมา เกษเหม
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ดุรงค์ฤทธิ์ บุรุษสุจริต
2.เด็กหญิง อทิตยา ทนที
3.เด็กหญิง กุสุมา เกษเหม
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
2.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง พัณธิตรา สังสัมฤทธิ์
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง ณัฐสุดา สืบวงศ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
2.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง พัณธิตรา สังสัมฤทธิ์
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง ณัฐสุดา สืบวงศ์
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชนิสรา ตุ้มวงศา
2.เด็กหญิง เกษมณี แสงสุด
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ มะตูม
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง ณัฐสุดา สืบวงศ์
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชนิสรา ตุ้มวงศา
2.เด็กหญิง เกษมณี แสงสุด
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ มะตูม
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง ณัฐสุดา สืบวงศ์
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง รัตนา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง จิราพร แก้วจันทร์
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชยากร พาชื่น
2.เด็กชาย อนุสรณ์ สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์ภักดี
1.นาย มนตรี พรมโสภา
4
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ทัตดนัย เริกชัย
2.เด็กชาย กฤษดา พาชื่น
3.เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
4
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ทัตดนัย เริกชัย
2.เด็กชาย กฤษดา พาชื่น
3.เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งจันมล
2.เด็กชาย สันติภาพ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสุด
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งจันมล
2.เด็กชาย สันติภาพ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสุด
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิตยา สาลี
2.เด็กหญิง อภิญญา กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิตยา สาลี
2.เด็กหญิง อภิญญา กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พชรพล บัวลา
2.เด็กชาย จักรินทร์ สุขศรี
3.เด็กหญิง ดวงกมล จันทะศิลา
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พชรพล บัวลา
2.เด็กชาย จักรินทร์ สุขศรี
3.เด็กหญิง ดวงกมล จันทะศิลา
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กิตติกร มาตรา
2.เด็กชาย ศักดินนท์ เหล่าแค
3.เด็กชาย พงศธร แพงพรม
1.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
2.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กิตติกร มาตรา
2.เด็กชาย ศักดินนท์ เหล่าแค
3.เด็กชาย พงศธร แพงพรม
1.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
2.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กหญิง พัชริดา ศรีคำ
1.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กหญิง พัชริดา ศรีคำ
1.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ศราวุฒิ จันทะเสน 1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณะ จิตตะวงค์
2.เด็กชาย ธนิศร ยศศิริ
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีสังข์
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณะ จิตตะวงค์
2.เด็กชาย ธนิศร ยศศิริ
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีสังข์
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเรืองศรี
2.เด็กชาย ศุภกฤษ มะตูม
3.เด็กหญิง กันต์กมน สิงหาเวช
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเรืองศรี
2.เด็กชาย ศุภกฤษ มะตูม
3.เด็กหญิง กันต์กมน สิงหาเวช
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์

6. โรงเรียนบ้านตระกวน
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สรรค์ชัย พิบูลบท
2.เด็กหญิง ไปรยา มะโนชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั่ง
2.เด็กชาย ธีรนัย ประทุมวงษ์
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ประทุมวงศ์
4.เด็กชาย นาถทวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศบำรุง
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั่ง
2.เด็กชาย ธีรนัย ประทุมวงษ์
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ประทุมวงศ์
4.เด็กชาย นาถทวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศบำรุง
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
2.เด็กหญิง ระวิพร คูณผล
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
2.เด็กหญิง ระวิพร คูณผล
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์สิทธิ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง พรฐิสา เบ็ญมาส
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
3.นางสาว วิริยา โยธา
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์สิทธิ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง พรฐิสา เบ็ญมาส
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
3.นางสาว วิริยา โยธา
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์สิทธิ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง พรฐิสา เบ็ญมาส
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
3.นางสาว วิริยา โยธา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชุตินันท์ จันทีสุด
2.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง จิราพร สีดา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชูศักดิ์ เขินคำ
2.เด็กชาย ภัตพงษ์ จันดี
1.นาง จิราพร สีดา
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันดี
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ประทุมวงค์
1.นาง จิราพร สีดา
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กรวิษ์ เจริญมี 1.นาง สมสนิท อบอุ่น
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศบำรุง 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย แมนศักดิ์ ฉิมเชิด 1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ฉิมเชิด 1.นางสาว วิริยา โยธา
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
2.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงศ์
1.นางสาว วิริยา โยธา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรางนวน
2.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรางนวน
2.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
314
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ตุ้มทรัพย์ 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุรศรี พันธ์มะลี 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พัชรภา เลิศรู้ 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ฉัตรติพร แสงสะท้าน 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พนิดา สินไทย 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุธิกานต์ มีตาบุญ 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
2.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชูศักดิ์ เขินคำ
2.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันดี
3.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ประทุมวงค์
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 1.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
2.เด็กหญิง พัชรภา เลิศรู้
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 1.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
2.เด็กหญิง พัชรภา เลิศรู้
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชูศักดิ์ เขินคำ
2.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันดี
3.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ประทุมวงค์
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
2.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทาสะคู
2.เด็กชาย ณัฎธชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ปฎิภาณ มะโนชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทาสะคู
2.เด็กชาย ณัฎธชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ปฎิภาณ มะโนชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
2.เด็กหญิง พิมพ์ณภัทธิ์ โชคพุทธาสวัสดิ์์์
3.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงค์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
2.เด็กหญิง พิมพ์ณภัทธิ์ โชคพุทธาสวัสดิ์์์
3.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงค์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย มงคล คานงอน
3.เด็กชาย สุเมธ ศรีสุข
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย มงคล คานงอน
3.เด็กชาย สุเมธ ศรีสุข
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อรสา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง กฤษณา คำใส
3.เด็กหญิง วรรณภา จรเดช
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อรสา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง กฤษณา คำใส
3.เด็กหญิง วรรณภา จรเดช
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรรณิภา อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นางสาว ;วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรรณิภา อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นางสาว ;วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
2.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
2.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปรัชญา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ แซ่เซียว
3.เด็กชาย ชุตินันทฺ จันที่สุด
4.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
5.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
6.เด็กหญิง สุนิสา จันที่สุด
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
3.นาง จิราพร สีดา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปรัชญา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ แซ่เซียว
3.เด็กชาย ชุตินันทฺ จันที่สุด
4.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
5.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
6.เด็กหญิง สุนิสา จันที่สุด
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
3.นาง จิราพร สีดา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปรัชญา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ แซ่เซียว
3.เด็กชาย ชุตินันทฺ จันที่สุด
4.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
5.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
6.เด็กหญิง สุนิสา จันที่สุด
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
3.นาง จิราพร สีดา
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจเย็น
2.เด็กหญิง ประภัสรา คงชู
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เคามั่น
2.เด็กหญิง ศุภาพร มะณีจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติมา ปรางนวน
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา

7. โรงเรียนบ้านตระกาจ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วิลเลียม โพธิ์หลง
2.เด็กชาย นนทกร พิพัฒน์
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภารดา ห่อทรัพย์
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เขื่อนทอง
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อติกานต์ สิงห์ทอง
2.เด็กชาย กฤตภาส ชุ่มเย็น
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง สุนี ภาษี
3.เด็กหญิง ศิรินาจ เหมพลชม
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนกร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง สุนี ภาษี
3.เด็กหญิง ศิรินาจ เหมพลชม
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พริศร อำนวย
2.เด็กหญิง ปุณยวีร์ พิมพ์ทอง
3.เด็กหญิง เบญญาภา สายสังข์
1.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พริศร อำนวย
2.เด็กหญิง ปุณยวีร์ พิมพ์ทอง
3.เด็กหญิง เบญญาภา สายสังข์
1.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง รุ่งนภา สีโทน
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ แผ่นณรงค์
3.เด็กหญิง จุฑามาศ โทสา
1.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง รุ่งนภา สีโทน
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ แผ่นณรงค์
3.เด็กหญิง จุฑามาศ โทสา
1.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธัญกภิสิษฐ์ จันยา
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
1.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
2.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธัญกภิสิษฐ์ จันยา
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
1.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
2.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ภัทรภา ห่อทรัพย์ 1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นันทิกานต์ วรเชษฐ
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ไกรภพ สาระคู
2.เด็กหญิง วรัชภรณ์ โปรดสูงเนิน
3.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลกะกุล
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
2.เด็กชาย เอกพล อยู่พ่วง
3.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
2.เด็กชาย เอกพล อยู่พ่วง
3.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ไกรภพ สาระคู
2.เด็กหญิง วรัชภรณ์ โปรดสูงเนิน
3.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลกะกุล
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นันทิกานต์ วรเชษฐ
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปภาวี โพธิ์หลง 1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปภานล เอี่ยมสกุล
2.เด็กหญิง อัญญาณี พลบุญ
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปภานล เอี่ยมสกุล
2.เด็กหญิง อัญญาณี พลบุญ
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เขื่อนทอง
2.เด็กหญิง สุจิตรา คชแพทย์
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เขื่อนทอง
2.เด็กหญิง สุจิตรา คชแพทย์
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปิยะ สุโข 1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด

8. โรงเรียนบ้านตาแบน
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จักริน ยอดจักร์
2.เด็กหญิง ดวงฤดี ประปรุง
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วชิรวิทย์ ทองเกลี้ยง
2.เด็กหญิง ญัญญาภรณ์ ประจันทร์
1.นาย วรัทภพ ประทุมวงศ์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วรัญญา พาลี 1.นางสาว ธันยพร จำปาแก้ว
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อนุธิดา ประทุมวงศ์ 1.นาง สายสิน เพชรดา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐฑริกา ใจหล้า
2.เด็กหญิง ชิดชนก ศรีสุก
1.นางสาว ธันยพร จำปาแก้ว
2.นาง สายสิน เพชรดา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐฑริกา ใจหล้า
2.เด็กหญิง ชิดชนก ศรีสุก
1.นางสาว ธันยพร จำปาแก้ว
2.นาง สายสิน เพชรดา
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีระพัฒน์ เกษาชาติ 1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุพรรษา ดวงเด่น 1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธัญชนิต นันทสาร
2.เด็กชาย ทศพร ภาษี
3.เด็กชาย สุทธิชัย สุภาพ
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
2.นาย วรัทภพ ประทุมวงศ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธัญชนิต นันทสาร
2.เด็กชาย ทศพร ภาษี
3.เด็กชาย สุทธิชัย สุภาพ
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
2.นาย วรัทภพ ประทุมวงศ์
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ เทศกูล
2.เด็กหญิง บุปผรัตน์ พาลี
3.เด็กหญิง ธัญชนก นันทสาร
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นาง สายสิน เพชรดา
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ เทศกูล
2.เด็กหญิง บุปผรัตน์ พาลี
3.เด็กหญิง ธัญชนก นันทสาร
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นาง สายสิน เพชรดา
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัศมี วรจักร
2.เด็กหญิง จุฬาทิพย์ เกษาชาติ
3.เด็กหญิง ธนาวดี กันยา
1.นาง สายสิน เพชรดา
2.นาง พรรณอร มีราคา
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัศมี วรจักร
2.เด็กหญิง จุฬาทิพย์ เกษาชาติ
3.เด็กหญิง ธนาวดี กันยา
1.นาง สายสิน เพชรดา
2.นาง พรรณอร มีราคา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นิชคุณ โทศก
2.เด็กชาย จักรกฤษ ทาวังราช
3.เด็กชาย ภูติวัฒน์ ย่อมมี
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว จตุพร ทุมชาติ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นิชคุณ โทศก
2.เด็กชาย จักรกฤษ ทาวังราช
3.เด็กชาย ภูติวัฒน์ ย่อมมี
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว จตุพร ทุมชาติ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อรพิมล สิงหาเวช
2.เด็กหญิง จิรัชญา หาญสู้
3.เด็กหญิง วรรณิดา พาลี
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว จตุพร ทุมชาติ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อรพิมล สิงหาเวช
2.เด็กหญิง จิรัชญา หาญสู้
3.เด็กหญิง วรรณิดา พาลี
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว จตุพร ทุมชาติ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปรมินทร์ กริมรัง
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ คูณทรัพย์
1.นางสาว กนกวรรณ กาญจนพัฒน์
2.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปรมินทร์ กริมรัง
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ คูณทรัพย์
1.นางสาว กนกวรรณ กาญจนพัฒน์
2.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
2.เด็กหญิง ยุวรรณดา เบ็ญมาศ
1.นางสาว กนกวรรณ กาญจนพัฒน์
2.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
2.เด็กหญิง ยุวรรณดา เบ็ญมาศ
1.นางสาว กนกวรรณ กาญจนพัฒน์
2.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ทรงพล ทองกล่ำ 1.นาง จันทวี ประทุมวงศ์

9. โรงเรียนบ้านตายู

10. โรงเรียนบ้านตูม
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย อภิรทัศน์ ลาวเมือง
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ แซ่ย่าง
4.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ศรีอ่อน
5.เด็กหญิง แอนบุษบา โพธิ์คำ
1.นางสาว อำพร เวียงคำ
2.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จรัสรวี เบ้าทอง
2.เด็กชาย กันต์ศักดิ์ ม้าเฒ่า
1.ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อนุสรณ์ แนบเนียม
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
2.เด็กชาย ศตวรรษ นามพลาย
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธนารัตน์ ธนที
2.เด็กชาย สุรเสกข์ โพธิวัฒน์
1.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย อภิรทัศน์ ลาวเมือง
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ แซ่ย่าง
4.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ศรีอ่อน
5.เด็กหญิง แอนบุษบา โพธิ์คำ
1.นางสาว อำพร เวียงคำ
2.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ประเสริฐ อุระดา
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต้นเกษ
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
2.นาง รุ่งกาญ ครองยุทธ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ประเสริฐ อุระดา
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต้นเกษ
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
2.นาง รุ่งกาญ ครองยุทธ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
2.เด็กหญิง ช่อเข็ม นาคี
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง นิภาพร ศรีค้อ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
2.เด็กหญิง ช่อเข็ม นาคี
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง นิภาพร ศรีค้อ
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เสถียร แนบเนียม
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุสุ
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กาญจนา อุสาหะ 1.นาย เด่นชัย สัมทาน
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล 1.นาย เด่นชัย สัมทาน
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มะตูม 1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัชรา กิ่งก้าน 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิวิมล อุสาหะ
2.เด็กหญิง อรรัมภา สิมศรี
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
2.นางสาว สุวรรณี อุ่นคำ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิวิมล อุสาหะ
2.เด็กหญิง อรรัมภา สิมศรี
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
2.นางสาว สุวรรณี อุ่นคำ
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง เกษสุดา ศรีชมภู 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัตพงศ์ แนบเนียม 1.นาย สมนึก พันมะลี
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สถาพร มะตูม 1.นาย สมนึก พันมะลี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส่วงเมา 1.นาย สมนึก พันมะลี
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นภา อุสาหะ 1.นาย สมนึก พันมะลี
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง 1.นาย สมนึก พันมะลี
373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ศรันย์ เรื่อเรือง 1.นาย สมนึก พันมะลี
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ 1.นาย สมนึก พันมะลี
603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม 1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู 1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ทานตะวัน กันศัตรู 1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พรทิพย์ แซ่ลี 1.นาย สมนึก พันมะลี
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง 1.นาย สมนึก พันมะลี
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม 1.นาย สมนึก พันมะลี
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย ปิติพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย วรวุฒิ มะตูม
4.เด็กชาย วฤทธิ์ แนบเนียม
5.เด็กชาย สันติภาพ ชัวจิตร
6.เด็กหญิง นุชนารถ ปุงดานนท์
7.เด็กหญิง วิมลสิริ อุสาหะ
8.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
9.เด็กหญิง รัศมี กิ่งก้าน
10.นางสาว นิรากร หงษ์เหิน
1.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย ปิติพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย วรวุฒิ มะตูม
4.เด็กชาย วฤทธิ์ แนบเนียม
5.เด็กชาย สันติภาพ ชัวจิตร
6.เด็กหญิง นุชนารถ ปุงดานนท์
7.เด็กหญิง วิมลสิริ อุสาหะ
8.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
9.เด็กหญิง รัศมี กิ่งก้าน
10.นางสาว นิรากร หงษ์เหิน
1.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย ปิติพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย วรวุฒิ มะตูม
4.เด็กชาย วฤทธิ์ แนบเนียม
5.เด็กชาย สันติภาพ ชัวจิตร
6.เด็กหญิง นุชนารถ ปุงดานนท์
7.เด็กหญิง วิมลสิริ อุสาหะ
8.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
9.เด็กหญิง รัศมี กิ่งก้าน
10.นางสาว นิรากร หงษ์เหิน
1.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์

11. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พรเทพ กัดจิตร
2.เด็กหญิง ทิตยา พรมตา
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย นภัทร เชื้อนัก
2.เด็กชาย เอกอมร ดุสิตา
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วาจาสัจ
2.เด็กหญิง สุภาวดี การละออ
3.เด็กหญิง สุวิชญา ดีเหมือนตระกูล
1.นาย อาทิตย์ สุนทรา
2.นาง สมคิด บัวงาม
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วาจาสัจ
2.เด็กหญิง สุภาวดี การละออ
3.เด็กหญิง สุวิชญา ดีเหมือนตระกูล
1.นาย อาทิตย์ สุนทรา
2.นาง สมคิด บัวงาม
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
2.เด็กชาย กฤษฎากร เผื่อแผ่
1.นาง จารุณี กาวีระ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วุฒิชัย ใจแจ้ง
2.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2.นาง สมคิด บัวงาม
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วุฒิชัย ใจแจ้ง
2.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2.นาง สมคิด บัวงาม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรยุทธ หยิบยก
2.เด็กหญิง ปาจิตตรี คำพรม
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2.นาง สมคิด บัวงาม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรยุทธ หยิบยก
2.เด็กหญิง ปาจิตตรี คำพรม
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2.นาง สมคิด บัวงาม
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
2.เด็กหญิง สุนิสา นนทะเสน
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
2.เด็กหญิง สุนิสา นนทะเสน
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
2.เด็กหญิง ปิยธิดา เดชแพง
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
2.เด็กหญิง ปิยธิดา เดชแพง
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นันทศิวลี นนทะเสน
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ เชื้อนัก
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง คณิศรา ภู่ไหม
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นันทศิวลี นนทะเสน
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ เชื้อนัก
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง คณิศรา ภู่ไหม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ รุ่งสันเทียะ 1.นาย คำรณ อสิพงษ์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์ 1.นาย คำรณ อสิพงษ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง กมลชนก พาสุข
1.นาง เปรื่องศรี วันริโก
2.นาง จารุณี กาวีระ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง กมลชนก พาสุข
1.นาง เปรื่องศรี วันริโก
2.นาง จารุณี กาวีระ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติมา ขำคง
2.เด็กหญิง จงรักษ์ ไชยชาญ
1.นาง เปรื่องศรี วันริโก
2.นาง จารุณี กาวีระ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติมา ขำคง
2.เด็กหญิง จงรักษ์ ไชยชาญ
1.นาง เปรื่องศรี วันริโก
2.นาง จารุณี กาวีระ
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นันทวัฒน์ อัฐแป 1.นาย คำรณ อสิพงษ์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ 1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นันทวัฒน์ อัฐแป 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
2.เด็กชาย กฤษฎากร เผื่อแผ่
3.เด็กชาย อภิเดช บุญหวาน
4.เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ อวิสุ
5.เด็กชาย ธีรภัทร ชูแสง
6.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
2.เด็กชาย กฤษฎากร เผื่อแผ่
3.เด็กชาย อภิเดช บุญหวาน
4.เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ อวิสุ
5.เด็กชาย ธีรภัทร ชูแสง
6.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
2.เด็กชาย กฤษฎากร เผื่อแผ่
3.เด็กชาย อภิเดช บุญหวาน
4.เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ อวิสุ
5.เด็กชาย ธีรภัทร ชูแสง
6.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พิศิษฐ์ สิสิ้ว
2.เด็กชาย จักราวุธ นวลใย
3.เด็กชาย โพธิ์คิม พันธ์ุเมือง
4.เด็กชาย ธีรภัทร สังฆะพงษ์
5.เด็กชาย อรรถพล ศรีภิรมย์
6.เด็กหญิง พานิชย์ เผื่อแผ่
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พิศิษฐ์ สิสิ้ว
2.เด็กชาย จักราวุธ นวลใย
3.เด็กชาย โพธิ์คิม พันธ์ุเมือง
4.เด็กชาย ธีรภัทร สังฆะพงษ์
5.เด็กชาย อรรถพล ศรีภิรมย์
6.เด็กหญิง พานิชย์ เผื่อแผ่
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พิศิษฐ์ สิสิ้ว
2.เด็กชาย จักราวุธ นวลใย
3.เด็กชาย โพธิ์คิม พันธ์ุเมือง
4.เด็กชาย ธีรภัทร สังฆะพงษ์
5.เด็กชาย อรรถพล ศรีภิรมย์
6.เด็กหญิง พานิชย์ เผื่อแผ่
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา

12. โรงเรียนบ้านโนนแก
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วุฒิศิลป์ คำพันธ์ 1.นาง ละมัย เจตินัย
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ชนิสรา นามพันธ์ 1.นาง ละมัย เจตินัย
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปพิชญา ภูยาดวง 1.นาง ละมัย เจตินัย
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรณิชา วรรณ์ทอง 1.นาง วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สิทธิพล เกษี
2.เด็กชาย ภูมิพิทักษ์ วิชา
1.นาย บุญเต็ม พวงเพชร
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภโชค สว่างชุม
2.เด็กชาย วิษณุกรณ์ บัวจันทร์
1.นาย บุญเต็ม พวงเพชร
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภินันท์ บัวจันทร์
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ นิสวงค์
1.นาย สุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ณัชชา เขตนิมิต 1.นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วรินทร คำเพ็ชร 1.นาง ละมัย เจตินัย
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภินันท์ บัวจันทร์
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ เติมพันธ์
3.เด็กชาย ธนกฤต เจริญจรัส
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์

13. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิรภัทร ใจคง
2.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
2.เด็กชาย พิริยะพงษ์ ติงสะ
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นันทพงศ์ ศรียงยศ
2.เด็กชาย สุทธิมนต์ เสาศิริ
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษดา คงโนนกอก
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูชื่น
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
2.เด็กชาย จักรกฤษ ศรแก้ว
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
4.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
5.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
2.เด็กชาย จักรกฤษ ศรแก้ว
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
4.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
5.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติยะพงษ์ อบอุ่น
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติยะพงษ์ อบอุ่น
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวัสส์ ผิวละเอียด
2.เด็กหญิง ณภัทร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง ธิดาภรณ์ นวลวรรณ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวัสส์ ผิวละเอียด
2.เด็กหญิง ณภัทร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง ธิดาภรณ์ นวลวรรณ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อาทิตย์ อบอุ่น
2.เด็กชาย จารุพิชญ์ ใสศรีจันทร์
3.เด็กหญิง ประกายดาว พวงพลอย
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อาทิตย์ อบอุ่น
2.เด็กชาย จารุพิชญ์ ใสศรีจันทร์
3.เด็กหญิง ประกายดาว พวงพลอย
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จารุกิตต์ ลิลาศ
2.เด็กชาย ชุติวัติ อินปอง
3.เด็กชาย กิตติพศ โคสาสี
1.นาง ระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จารุกิตต์ ลิลาศ
2.เด็กชาย ชุติวัติ อินปอง
3.เด็กชาย กิตติพศ โคสาสี
1.นาง ระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธีรการ สายเสนาะ
2.เด็กชาย ธีรเทพ ใสศรีจันทร์
3.เด็กชาย ศาสตราวุธ บัวหอม
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธีรการ สายเสนาะ
2.เด็กชาย ธีรเทพ ใสศรีจันทร์
3.เด็กชาย ศาสตราวุธ บัวหอม
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย นนทพัฒน์ ดีตะขบ
2.เด็กหญิง กันมณี เบ็ญมาตร
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ มะโนชาติ
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย นนทพัฒน์ ดีตะขบ
2.เด็กหญิง กันมณี เบ็ญมาตร
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ มะโนชาติ
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ิจิรภัทร ใจคง
2.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ิจิรภัทร ใจคง
2.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิรภัทร ใจคง
2.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
2.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
3.เด็กชาย นันทพงศ์ ศรียงยศ
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง ระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
2.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
3.เด็กชาย นันทพงศ์ ศรียงยศ
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง ระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จันทร์วิภา สงกา
2.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันจันทร์
3.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จันทร์วิภา สงกา
2.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันจันทร์
3.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วรรณภา มะโนชาติ
2.เด็กหญิง พนิดา ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง เกสร ศรียงยศ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วรรณภา มะโนชาติ
2.เด็กหญิง พนิดา ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง เกสร ศรียงยศ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
2.เด็กหญิง อรอุมา บุญร่วม
3.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
2.เด็กหญิง อรอุมา บุญร่วม
3.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาศ
2.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
3.เด็กหญิง ปวีณา ศรีกะชา
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาศ
2.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
3.เด็กหญิง ปวีณา ศรีกะชา
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษดา คงโนนกอก
2.เด็กหญิง จันทร์ธิมา สงกา
3.เด็กหญิง พิญะดา ผันกลาง
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษดา คงโนนกอก
2.เด็กหญิง จันทร์ธิมา สงกา
3.เด็กหญิง พิญะดา ผันกลาง
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธราธร บุญแสน 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นันทิษา ดีตะคบ 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวง 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์ 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สรวิชญ์ จรเด็จ
2.เด็กชาย ปกรวุฒิ เบ็ญมาส
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง

14. โรงเรียนบ้านปุน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง วรัญญา ยอยอด
2.เด็กหญิง สุภักธิดา พิละ
3.เด็กหญิง อนันตญา มูลดับ
1.นาง กลอยใจ อาการ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อนันดา คูณขุนทด
2.เด็กชาย กฤษภัค วงค์จันทร์
3.เด็กหญิง อุสุมา ไชยโยธา
1.นาง สมบัติ หนองม่วง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นลธวัช มาลี
2.เด็กหญิง สุภาพร เปรียบเทียบ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง 1.นาย บุญส่ง สายลาด
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
2.เด็กหญิง ไหมทอง ปรางทอง
3.เด็กหญิง สุทธิดา คนสวย
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
2.เด็กหญิง ไหมทอง ปรางทอง
3.เด็กหญิง สุทธิดา คนสวย
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
2.เด็กชาย ทรัพย์ทวี สุหงษา
3.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
4.เด็กหญิง ศศิธร แก้วมณี
5.เด็กหญิง วันเพ็ญ พาลี
6.เด็กหญิง พันธิตา ทาเสาร์
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
2.นาย มหาราช สายเนตร
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจมั่น
2.เด็กหญิง กชกร พรมพิทักษ์
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศุภกร พาลี
2.เด็กหญิง ภิญโญ ทุมมา
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัตนาพร ธรรมนิยม
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อนัญญา เกิดแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กัญญาพัชร แสงสว่าง
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อนัญญา เกิดแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
2.เด็กหญิง ช่อผกา ศรีมงคล
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ โทศก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิพล พาลี
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิพล พาลี
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กหญิง พัชราภา ดวงเด่น
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กหญิง พัชราภา ดวงเด่น
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำบัง
2.เด็กหญิง พรเฉลียว พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำบัง
2.เด็กหญิง พรเฉลียว พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จิรวัฒน์ พวงเพชร
2.เด็กชาย วีรยุทธ นางวงศ์
3.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
1.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จิรวัฒน์ พวงเพชร
2.เด็กชาย วีรยุทธ นางวงศ์
3.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
1.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีรภัทร วรเชษฐ
2.เด็กชาย กิตติชัย ถันทอง
3.เด็กชาย พงศ์เสน มั่นยืน
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีรภัทร วรเชษฐ
2.เด็กชาย กิตติชัย ถันทอง
3.เด็กชาย พงศ์เสน มั่นยืน
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย พงศกร พลปลัด
2.เด็กชาย สิรสิทธิ์ สงคราม
1.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
2.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย พงศกร พลปลัด
2.เด็กชาย สิรสิทธิ์ สงคราม
1.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
2.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย โกสินทร์ เพียรสมบัติ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาการ
3.เด็กชาย อดิศร อารมสวะ
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย โกสินทร์ เพียรสมบัติ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาการ
3.เด็กชาย อดิศร อารมสวะ
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ นิระเม็ด 1.นาย บุญ่ง สายลาด
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐชพน พาลี 1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กิตตินันท์ ใจเอื้อ
2.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
1.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภิญโญ ทุมมา
2.เด็กชาย พัชธ์รวิชญ์ พันธ์โบ
1.นาย สนอง ชมคำ
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ วงค์จันทร์
2.เด็กชาย วรากร พิลาดี
1.นาย สนอง ชมคำ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พันธ์รวิชญ์ พันธ์โบ 1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัลญา กอดทอง
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เสลาดอน
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัลญา กอดทอง
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เสลาดอน
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์ 1.นาย มหาราช สายเนตร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
2.เด็กชาย ทรัพย์ทวี สุหงษา
3.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
4.เด็กหญิง ศศิธร แก้วมณี
5.เด็กหญิง วันเพ็ญ พาลี
6.เด็กหญิง พันธิตา ทาเสาร์
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
2.นาย มหาราช สายเนตร
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กัญญาพัชร แสงสว่าง
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัตนาพร ธรรมนิยม
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
2.เด็กหญิง ช่อผกา ศรีมงคล
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ โทศก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ

15. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เทวธรรม ชัยรัมย์ 1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชลธิชา นางวงษ์ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง 1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ประทุมวงษ์ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุวิมล คำเหลือ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชนินาถ คำเหลือ
2.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชนินาถ คำเหลือ
2.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิวาพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง ศศิธร ชูใจ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิวาพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง ศศิธร ชูใจ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วาสินี คูณผล
2.เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ไชยคง
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วาสินี คูณผล
2.เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ไชยคง
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศกร ประทุมวง
2.เด็กชาย วัชรากรณ์ อบอุ่น
3.เด็กชาย พสุเทพ อบอุ่น
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
5.เด็กหญิง นันธิดา อิ่มอ้วน
6.เด็กหญิง นิธินันท์ สะใบ
7.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
8.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
3.นาง ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศกร ประทุมวง
2.เด็กชาย วัชรากรณ์ อบอุ่น
3.เด็กชาย พสุเทพ อบอุ่น
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
5.เด็กหญิง นันธิดา อิ่มอ้วน
6.เด็กหญิง นิธินันท์ สะใบ
7.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
8.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
3.นาง ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ยศกร ประทุมวง
2.เด็กชาย วัชรากรณ์ อบอุ่น
3.เด็กชาย พสุเทพ อบอุ่น
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
5.เด็กหญิง นันธิดา อิ่มอ้วน
6.เด็กหญิง นิธินันท์ สะใบ
7.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
8.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
3.นาง ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เอกชัย นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนกฤต วงษ์วรรณ์
3.เด็กชาย ไตรภูมิ ศรีกงเหนือ
4.เด็กชาย เกียรติชัย นาครินทร์
5.เด็กหญิง เพียงใจ คมใสย์
6.เด็กหญิง ผ่องมุณี ประเสริฐชาติ
7.เด็กหญิง อนันตยา สาลีพรม
8.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชูใจ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เอกชัย นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนกฤต วงษ์วรรณ์
3.เด็กชาย ไตรภูมิ ศรีกงเหนือ
4.เด็กชาย เกียรติชัย นาครินทร์
5.เด็กหญิง เพียงใจ คมใสย์
6.เด็กหญิง ผ่องมุณี ประเสริฐชาติ
7.เด็กหญิง อนันตยา สาลีพรม
8.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชูใจ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เอกชัย นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนกฤต วงษ์วรรณ์
3.เด็กชาย ไตรภูมิ ศรีกงเหนือ
4.เด็กชาย เกียรติชัย นาครินทร์
5.เด็กหญิง เพียงใจ คมใสย์
6.เด็กหญิง ผ่องมุณี ประเสริฐชาติ
7.เด็กหญิง อนันตยา สาลีพรม
8.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชูใจ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ติงสะ 1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ปลาทอง 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ธนพร คำเหลือ 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง บุญยวีรย์ จิตประพันธ์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พีรภรณ์ นางวงค์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ไชยธงรัตน์ 1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง รัตติยา สายสินธิ์ 1.นาง ลิธานันท์ คำโท
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ นาคกิ่ง 1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เจตรินทร์ สังข์สุทธิ์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ผัลย์ศุภา ยงรัมย์ 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นิตินัย นันกระโทก
2.เด็กหญิง มีสุข มะโนชาติ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนพัฒน์ เพียซิน
2.เด็กหญิง รัตนาวลี คูณสม
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนพัฒน์ เพียซิน
2.เด็กหญิง รัตนาวลี คูณสม
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นิตินัย นันกระโทก
2.เด็กหญิง มีสุข มะโนชาติ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สนธยา สะใบ
2.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สนธยา สะใบ
2.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีรพล รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ธนากร นางวงษ์
3.เด็กชาย ทรงเกียรติ นิลพัฒน์
4.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ประทุมวงค์
5.เด็กชาย ธนธรณ์ คูณผล
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แทนคอน
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ มีทอง
2.เด็กชาย ณัฐพล ประทุมวงค์
3.เด็กชาย ภูมี แซ่เอ็ง
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประทุมวงค์
5.เด็กชาย สุรศักดิ์ เบ็ญมาส
6.เด็กชาย วันเฉลิม คำเหลือ
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
3.เด็กหญิง วรนุช วชิรนาวิน
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
3.เด็กหญิง วรนุช วชิรนาวิน
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อารีย์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง อชิรญา นรชาติ
3.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อารีย์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง อชิรญา นรชาติ
3.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กิตติโชค จันแจ้ง
2.เด็กชาย กิตติพันธ์ พลภักดี
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กิตติโชค จันแจ้ง
2.เด็กชาย กิตติพันธ์ พลภักดี
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนกฤษ สุขเฉลิม
2.เด็กหญิง พิมพรรณ มะโนชาติ
3.เด็กหญิง รัตติกานต์ ศรีแก่
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนกฤษ สุขเฉลิม
2.เด็กหญิง พิมพรรณ มะโนชาติ
3.เด็กหญิง รัตติกานต์ ศรีแก่
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เสกสรรค์ เคามั่่น
2.เด็กหญิง นันทฉัตร ติงสะ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เสกสรรค์ เคามั่่น
2.เด็กหญิง นันทฉัตร ติงสะ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุวัฒน์ชัย พันธ์มะลี
2.เด็กชาย สถาพร คำเหลือ
3.เด็กชาย วิสิทธ์ ติงสะ
1.นางสาว ดรุณี ดอกจันทร์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุวัฒน์ชัย พันธ์มะลี
2.เด็กชาย สถาพร คำเหลือ
3.เด็กชาย วิสิทธ์ ติงสะ
1.นางสาว ดรุณี ดอกจันทร์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง

16. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พชรพล วงษ์วาฬ
2.เด็กชาย บุลากร เยาวเรศ
3.เด็กหญิง ปนิตา ไพรบึง
1.นาง สายแก้ว แซ่เซียว
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ชลธิชา พะนะสุข
2.เด็กหญิง ศิริกานภา เครือพันธ์
3.เด็กหญิง รัทรินทร์ ลีลาศ
1.นาง บุญส่ง สีน้อย
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทะเสน 1.นาง รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประทุมวงศ์ 1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้ววงษา 1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย บวร ประหยัด 1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธนิชา ดวงตา 1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุวดี หาญศึก 1.นาง ธิดารัตน์ วงษ์แก้ว
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ชื่นกมล ศิริขันแสง 1.นาย ไพศาล คำโท
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวุฒิ ถันทอง 1.นาย ไพศาล คำโท
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐชนน เพ็ชรนิล 1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นันทนา มะโนชาติ 1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิตรภานุ สุกาทร
2.เด็กหญิง นงนภสร แสงเหลือง
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สมรรถชัย พะวงศ์
2.เด็กหญิง ชิดชนก ผิวอ่อน
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ไพสิฐ โสภา
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ ยวนชื่น
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑามาศ ติงสะ
2.เด็กหญิง อัจฉรา การพงษ์
3.เด็กหญิง วิชญาภรณ์ โยธร
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
2.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัลยา แซ่โต๋ว
2.เด็กหญิง พรชิตา รักษาศิริ
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
209
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
2.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพชร
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์ 1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรุณี วรจักร
2.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ์
3.เด็กหญิง ณัชากร พิมพ์ชัย
4.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
5.เด็กหญิง อรอสรา วะภา
6.เด็กหญิง ปิยะนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
2.นาง นภัสชล พูลศรี
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรุณี วรจักร
2.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ์
3.เด็กหญิง ณัชากร พิมพ์ชัย
4.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
5.เด็กหญิง อรอสรา วะภา
6.เด็กหญิง ปิยะนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
2.นาง นภัสชล พูลศรี

17. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
248
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ทรงยศ ทองใสย์ 1.นางสาว เอมอร วงศ์แก้ว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วีรภัทร มะโนชาติ
2.เด็กหญิง นภัสภรณ์ ติงสะ
3.เด็กหญิง สุนิสา สิงห์ซอม
1.นางสาว หัสยา เชิดชู
2.นาง รุจจิราภรณ์ แก้วสิมมา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วีรภัทร มะโนชาติ
2.เด็กหญิง นภัสภรณ์ ติงสะ
3.เด็กหญิง สุนิสา สิงห์ซอม
1.นางสาว หัสยา เชิดชู
2.นาง รุจจิราภรณ์ แก้วสิมมา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย คัมภีร์ ย่อมมี
2.เด็กหญิง วรัญญา ศรีชาติ
3.เด็กหญิง จรัญทิพย์ ประทุมวงค์
1.นางสาว หัสยา เชิดชู
2.นาง อำคา สร้อบสุวรรณ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย คัมภีร์ ย่อมมี
2.เด็กหญิง วรัญญา ศรีชาติ
3.เด็กหญิง จรัญทิพย์ ประทุมวงค์
1.นางสาว หัสยา เชิดชู
2.นาง อำคา สร้อบสุวรรณ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
3.เด็กหญิง ปาริชาติ กวางลา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
3.เด็กหญิง ปาริชาติ กวางลา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัฒนจักร พันธนาม
2.เด็กหญิง ศศิธร ติงสะ
3.เด็กหญิง สุภารัตน์ สัตพันธ์
1.นาย สมาน นันคะ
2.นางสาว ถาวรมิน งามเนตร
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัฒนจักร พันธนาม
2.เด็กหญิง ศศิธร ติงสะ
3.เด็กหญิง สุภารัตน์ สัตพันธ์
1.นาย สมาน นันคะ
2.นางสาว ถาวรมิน งามเนตร
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภนิจ ศรีชาติ
2.เด็กหญิง สุวรรณี ประทุมวงศ์
1.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กชาย ฐิติกร เบ็ญมาศ
1.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
2.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงศ์
1.นางสาว สุวรรณ เผ่าแพทย์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
2.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงศ์
1.นางสาว สุวรรณ เผ่าแพทย์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิชาติ ไพรป่า 1.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย โกมินทร์ มาลาจันทร์
2.เด็กหญิง เมธินี สุจันทา
1.นางสาว สุวรรณ เผ่าแพทย์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย โกมินทร์ มาลาจันทร์
2.เด็กหญิง เมธินี สุจันทา
1.นางสาว สุวรรณ เผ่าแพทย์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กอบลาภ แก้ววงษา 1.นาย เสมอ สีน้อย
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธาวัลย์ รุ่งเรือง 1.นาย เสมอ สีน้อย
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีระเกียรติ มะโนชาติ 1.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เขมจิรา หมุ่ยโท 1.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุภาพ
2.เด็กชาย ภานุสรณ์ ประจันทร์
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุภาพ
2.เด็กชาย ภานุสรณ์ ประจันทร์
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วุฒิชัย สีสุก
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง นันธิดา ติงสะ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วุฒิชัย สีสุก
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง นันธิดา ติงสะ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เสกสรรค์ คำโสภา
2.เด็กหญิง ชลาลัย ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง รินลดา ประทุมวงศ์
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เสกสรรค์ คำโสภา
2.เด็กหญิง ชลาลัย ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง รินลดา ประทุมวงศ์
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปาลิตา มะโนชาติ 1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์

18. โรงเรียนบ้านสลับ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย คฑาวุธ ไทยบู่
2.เด็กชาย ณัฎภูมิ เชิดชู
3.เด็กหญิง ชุตินันท์ สวัสดิชัย
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย คฑาวุธ ไทยบู่
2.เด็กชาย ณัฎภูมิ เชิดชู
3.เด็กหญิง ชุตินันท์ สวัสดิชัย
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ศศินิภา สีละ
2.เด็กหญิง ณัฏฐาริยากร พิมพา
3.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เที่ยงธรรม
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ศศินิภา สีละ
2.เด็กหญิง ณัฏฐาริยากร พิมพา
3.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เที่ยงธรรม
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เฉลิมพร นางวงค์
2.เด็กชาย สุวัฒน์ ชุมเย็น
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย คมพยัคฒ์ นามวงค์
2.เด็กชาย ภูวดล ทานะสิงห์
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูวดล ทานะสิงห์
2.เด็กชาย คมพยัคฆ์ นางวงค์
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อาทิตย์ นางวงษ์
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสนาม
1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
2.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อาทิตย์ นางวงษ์
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสนาม
1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
2.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูนพัฒน์ สมมุติรัมย์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เชิดชู
1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูนพัฒน์ สมมุติรัมย์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เชิดชู
1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิธร ทองดี
2.เด็กหญิง ยุวธิดา คณะนา
3.เด็กหญิง สุวณี มณีจันทร์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศศิธร ทองดี
2.เด็กหญิง ยุวธิดา คณะนา
3.เด็กหญิง สุวณี มณีจันทร์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชูชิต
2.เด็กหญิง ปาลิษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชูชิต
2.เด็กหญิง ปาลิษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิชชาภา ทองเติม
2.เด็กหญิง รจนา นางวงค์
3.เด็กหญิง พัชรดา ปลื้มใจ
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิชชาภา ทองเติม
2.เด็กหญิง รจนา นางวงค์
3.เด็กหญิง พัชรดา ปลื้มใจ
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทะน้อย 1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศิวกร แก้วธานี
2.เด็กชาย อนุชิต ทุมมา
3.เด็กชาย วรเชรษ ทองสูรย์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศิวกร แก้วธานี
2.เด็กชาย อนุชิต ทุมมา
3.เด็กชาย วรเชรษ ทองสูรย์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วริศรา สวัสดิชัย
2.เด็กหญิง อินทิรา นางวงศ์
1.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2.นาง กนกวรรณ จำปาใด
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วริศรา สวัสดิชัย
2.เด็กหญิง อินทิรา นางวงศ์
1.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2.นาง กนกวรรณ จำปาใด

19. โรงเรียนบ้านสะพุง
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บาททอง 1.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญสิน
2.เด็กชาย ธรรมชัย พูลสวัสดิ์
1.นาย สุเทพ จันทเขต
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปัตพงษ์ กิ่งจันมน
2.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กัณหา
1.นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
2.นาง อัมพร จิตมั่น
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปัตพงษ์ กิ่งจันมน
2.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กัณหา
1.นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
2.นาง อัมพร จิตมั่น
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
1.นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
2.นาง อัมพร จิตมั่น
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
1.นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
2.นาง อัมพร จิตมั่น
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สันติสุข ส่องสีโรจน์
2.เด็กชาย เกียรติดำรง หอมจันทร์
1.นาย สุเทพ จันทเขต
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รณชัย พิมพ์เพชร
2.เด็กชาย สิทธิพงษ์ หอมจันทร์
1.นาย สุเทพ จันทเขต
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นภัทร สิงห์ทอง
2.เด็กชาย จักรินทร์ วุฒนา
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เที่ยงธรรม
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นภัทร สิงห์ทอง
2.เด็กชาย จักรินทร์ วุฒนา
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เที่ยงธรรม
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุรมย์
2.เด็กชาย นัติรัฐ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ สมเศร้า
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุรมย์
2.เด็กชาย นัติรัฐ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ สมเศร้า
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ หอมจันทร์
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ วุฒนา
3.เด็กหญิง สุภัสรา นางวงค์
1.นางสาว นิรัชฎา คำมา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย พงศกร จันทศรี
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำมา
3.เด็กหญิง ช่อลดา คำมา
1.นางสาว นิรัชฎา คำมา
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วิศวะ คำพรม
2.เด็กชาย สิทธิโชค สุขภูวงค์
3.เด็กชาย ชินวัตร ศรีสะอาด
4.เด็กชาย ทนงศักดิ์ เสาว์วันดี
5.เด็กชาย โชคทวี ลาพันธ์
6.เด็กหญิง จิตสินี ใจดี
7.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ปิดตังระกา
8.เด็กหญิง วันวิสา อัดแป
9.เด็กหญิง จิราภร พิลาแก้ว
10.เด็กหญิง จิดาภา สร้อยสูงเนิน
1.นาย จำเนียร วิลัยหล้า
2.นางสาว ยุพิน คำภานิล
3.นาง สุนันทา ตังสุข
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วิศวะ คำพรม
2.เด็กชาย สิทธิโชค สุขภูวงค์
3.เด็กชาย ชินวัตร ศรีสะอาด
4.เด็กชาย ทนงศักดิ์ เสาว์วันดี
5.เด็กชาย โชคทวี ลาพันธ์
6.เด็กหญิง จิตสินี ใจดี
7.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ปิดตังระกา
8.เด็กหญิง วันวิสา อัดแป
9.เด็กหญิง จิราภร พิลาแก้ว
10.เด็กหญิง จิดาภา สร้อยสูงเนิน
1.นาย จำเนียร วิลัยหล้า
2.นางสาว ยุพิน คำภานิล
3.นาง สุนันทา ตังสุข
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วิศวะ คำพรม
2.เด็กชาย สิทธิโชค สุขภูวงค์
3.เด็กชาย ชินวัตร ศรีสะอาด
4.เด็กชาย ทนงศักดิ์ เสาว์วันดี
5.เด็กชาย โชคทวี ลาพันธ์
6.เด็กหญิง จิตสินี ใจดี
7.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ปิดตังระกา
8.เด็กหญิง วันวิสา อัดแป
9.เด็กหญิง จิราภร พิลาแก้ว
10.เด็กหญิง จิดาภา สร้อยสูงเนิน
1.นาย จำเนียร วิลัยหล้า
2.นางสาว ยุพิน คำภานิล
3.นาง สุนันทา ตังสุข
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กมลรัตน์ ครัวกลาง 1.นางสาว ปรียานุช คำมา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง คันธรัตน์ ล้อมเกษ 1.นางสาว ปรียานุช คำมา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ไหมนะ แซะอามา 1.นางสาว ปรียานุช คำมา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศุภดา ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง ผกายแก้ว คำพรม
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศุภดา ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง ผกายแก้ว คำพรม
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไชยดล โทสา
2.เด็กชาย ปฏิภาณ เกษี
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไชยดล โทสา
2.เด็กชาย ปฏิภาณ เกษี
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นภัสกร จันทมาตย์
2.เด็กหญิง ยิหวา แสนตำแย
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นภัสกร จันทมาตย์
2.เด็กหญิง ยิหวา แสนตำแย
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนภูมิ หลุ่มใส
2.เด็กชาย มงคลชัย บัวบาน
1.นาย จำเนียร วิลัยหล้า
2.นางสาว ยุพิน คำภานิล
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนภูมิ หลุ่มใส
2.เด็กชาย มงคลชัย บัวบาน
1.นาย จำเนียร วิลัยหล้า
2.นางสาว ยุพิน คำภานิล
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภมงคล สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง สายบัว คำมา
3.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สมหมาย
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศุภมงคล สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง สายบัว คำมา
3.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สมหมาย
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เจนจิรา เพชรยิ้ม
2.เด็กหญิง พัชราพร คำพรม
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา โฉลกดี
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เจนจิรา เพชรยิ้ม
2.เด็กหญิง พัชราพร คำพรม
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา โฉลกดี
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติพงษ์ เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวขาว
3.เด็กหญิง พรลภัส วงษ์แสง
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กิตติพงษ์ เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวขาว
3.เด็กหญิง พรลภัส วงษ์แสง
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ

20. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เทพสุทิน ทองอ่อน 1.นาย วิษณุ ไชยะนา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทองปาน 1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วันนิดา นางวงค์ 1.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุทธืพร ดอกพอง
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไขกลางดอน
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
2.เด็กหญิง กชกร ชื่นจันทร์
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ จันทร์มนตรี
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์คำจันทร์
1.นางสาว อัจฉรา โพธิ์ไพร
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ภาราดร นามวิชา
2.เด็กหญิง อรพรรณ สงโสด
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชยา โสดามัก 1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชุติมา เม่นวังแดง 1.นาง ธนกร แนบเนียม
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง สุนิสา ธรรมวิเศษ
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีเสลา
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีอ่อน
1.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
2.นาง พูลสุข กิ่งคำ
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีเสลา
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีอ่อน
1.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
2.นาง พูลสุข กิ่งคำ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ คำแก้ว
2.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ สายทอง
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จิดาภา แบเนียม
2.เด็กหญิง อัมธิดารา จันมลตรี
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทรงทัน
1.นางสาว อรพิน ทูลไชย
2.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จิดาภา แบเนียม
2.เด็กหญิง อัมธิดารา จันมลตรี
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทรงทัน
1.นางสาว อรพิน ทูลไชย
2.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุภัสสรา ทองปาน
2.เด็กหญิง เกศรา สียา
3.เด็กหญิง วรรณวิศา ชุ่มเย็น
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุภัสสรา ทองปาน
2.เด็กหญิง เกศรา สียา
3.เด็กหญิง วรรณวิศา ชุ่มเย็น
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น

21. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปวีณรดา มะณีจันทร์
2.เด็กหญิง อนันตพร คำทวี
3.เด็กหญิง สิรินันท์ ละครศรี
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปวีณรดา มะณีจันทร์
2.เด็กหญิง อนันตพร คำทวี
3.เด็กหญิง สิรินันท์ ละครศรี
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ครุตานนท์
2.เด็กหญิง ชรินทิพย์ เสาร์คำ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงอรุณ
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ครุตานนท์
2.เด็กหญิง ชรินทิพย์ เสาร์คำ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงอรุณ
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วันชัย ฤทธิ์เดช
2.เด็กชาย วันชนะ ฤทธิ์เดช
3.เด็กชาย นันทกร สายทอง
4.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
5.เด็กหญิง กัลยากร มีกุล
6.เด็กหญิง สุวนันท์ ทองดี
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วันชัย ฤทธิ์เดช
2.เด็กชาย วันชนะ ฤทธิ์เดช
3.เด็กชาย นันทกร สายทอง
4.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
5.เด็กหญิง กัลยากร มีกุล
6.เด็กหญิง สุวนันท์ ทองดี
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิชเญศ วงษ์แสง
2.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิชเญศ วงษ์แสง
2.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย บุรธัช เบญจกุล
2.เด็กหญิง สรัลรัตน์ ไชยโพธิ์
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย บุรธัช เบญจกุล
2.เด็กหญิง สรัลรัตน์ ไชยโพธิ์
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ทินกร คำแก้ว
2.เด็กชาย ชญานนท์ สีฟ้า
1.นาย สาคร คำหล้า
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงษ์พิษณุ จันทวัน
2.เด็กชาย เจนธรรม สงโสด
1.นาย สาคร คำหล้า
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อำนาจ ชื่นชาย
2.เด็กชาย ณธีพัฒน์ กุศรี
1.นาย สาคร คำหล้า
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เพชรดาวรรณ ชุ่มเย็น
3.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เพชรดาวรรณ ชุ่มเย็น
3.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นภาพร โพธิ์พุ่ม
2.เด็กหญิง สุพิชญา เชื้อสาย
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุฒิ ทองเติม
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร ประทุมมา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ระโยธี
1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย อัฐชัย สายทอง
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีสุวรรณ
1.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม 1.นางสาว เกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์ 1.นางสาว เกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง 1.นางสาว เกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ฐิติญานุช สายทอง 1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม 1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง เพียงขวัญ สมสนิท 1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิรักษ์ นามวงศ์
2.เด็กชาย วรรชนะ ประสาวะทัง
3.เด็กหญิง ชญาดา พรจันทร์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร

22. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย คณิศร โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง สายฝน อ่อนสุด
3.เด็กหญิง พิชยาภรณ์ เสนาะนำ
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ศุพัตสร คูณแก้ว
2.เด็กหญิง สุพิชชา เหลาทอง
3.เด็กหญิง จิรภิญญา่ อินสมบัติ
4.เด็กหญิง จิรภิญญา่ อินสมบัติ
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
2.เด็กหญิง ชนาภา แท่นศิลา
1.นาย ไพโรจน์ ภูริยา
2.นาย ชวลิต สังข์สัมฤทธิ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
2.เด็กหญิง ชนาภา แท่นศิลา
1.นาย ไพโรจน์ ภูริยา
2.นาย ชวลิต สังข์สัมฤทธิ์
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณษา คูณแก้ว
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
4.เด็กหญิง อรุณี พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ ไชยเนตร
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณษา คูณแก้ว
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
4.เด็กหญิง อรุณี พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ ไชยเนตร
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณษา คูณแก้ว
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
4.เด็กหญิง อรุณี พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ ไชยเนตร
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาวัฒน์ บุดดี
2.เด็กชาย จรัญ บุญเรืองศรี
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศิริวิภา พิมพ์ทอง 1.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง 1.นางสาว ดารณี สีสารี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธนภรณ์ อนันต์
2.เด็กหญิง ชุติกาญน์ สายทอง
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
2.นาง กรรณิการ์ คำศรี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธนภรณ์ อนันต์
2.เด็กหญิง ชุติกาญน์ สายทอง
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
2.นาง กรรณิการ์ คำศรี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ คำกิ่ง
2.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ บุญเรื่องศรี
3.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ บุญเรื่องศรี
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
2.นาง กรรณิการ์ คำศรี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ คำกิ่ง
2.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ บุญเรื่องศรี
3.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ บุญเรื่องศรี
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
2.นาง กรรณิการ์ คำศรี
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีระวัฒน์ จินดาบุตร 1.นางสาว ดารณี สีสารี
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง 1.นางสาว ดารณี สีสารี
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์ 1.นางสาว ดารณี สีสารี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กหญิง ณัฐพร จันมลตรี
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามโคตร์
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม

23. โรงเรียนบ้านหนองรุง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ดำรง รัตนา
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญศรัทธา
1.นางสาว ธนัชพร ตะนะภักดิ์
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อนันตญา สาระพงษ์ 1.นางสาว ธนัชพร ตะนะภักดิ์
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ระพีพงษ์ บุญศรัทธา
2.เด็กหญิง ขนิษฐา สีสวย
3.เด็กหญิง มานิตา สารคิด
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
2.นาง พิชชา สุวรรณไชยรบ
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ระพีพงษ์ บุญศรัทธา
2.เด็กหญิง ขนิษฐา สีสวย
3.เด็กหญิง มานิตา สารคิด
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
2.นาง พิชชา สุวรรณไชยรบ

24. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ระยับศรี
2.เด็กหญิง วรรณวิสา พันธ์แก่น
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา ห้สดี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ระยับศรี
2.เด็กหญิง วรรณวิสา พันธ์แก่น
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา ห้สดี
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปณชัย สีดา
2.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปณชัย สีดา
2.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยชนะ พันธ์มะลี
2.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงษ์
1.นาย โอภาส สุมาลี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
3.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
1.นางสาว วีระนุช ศรีหาบุตร
2.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
3.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
1.นางสาว วีระนุช ศรีหาบุตร
2.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พงค์พัทธ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ปนัดดา พาลี
3.เด็กหญิง ปิยะนันท์ สายพันธ์
1.นาย โอภาส สุมาลี
2.นางสาว รัตนา พันธ์มะลี
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พงค์พัทธ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ปนัดดา พาลี
3.เด็กหญิง ปิยะนันท์ สายพันธ์
1.นาย โอภาส สุมาลี
2.นางสาว รัตนา พันธ์มะลี
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี 1.นางสาว สายทอง สีสวย
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุภาพ
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
5.เด็กชาย นิรุทธ์ พันธ์แก่น
6.เด็กหญิง ปริยากร ไพรบึง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
3.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุภาพ
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
5.เด็กชาย นิรุทธ์ พันธ์แก่น
6.เด็กหญิง ปริยากร ไพรบึง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
3.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุภาพ
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
5.เด็กชาย นิรุทธ์ พันธ์แก่น
6.เด็กหญิง ปริยากร ไพรบึง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
3.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศรุตา นิจาย 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ณัฐพร รื่นฤทัย 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ปริยากร ไพรบึง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ พันธ์มะลี 1.นาย โอภาส สุมาลี
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชาตรี สิงห์ป้อง 1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย วิทยา จันทะศิลา
1.นาย ฐิติพล มีราคา
2.นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาส
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย วิทยา จันทะศิลา
1.นาย ฐิติพล มีราคา
2.นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาส
284
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศุภลักษ์ เมาหวล 1.นางสาว สายทอง สีสวย
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
2.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปราง
1.นาย ฐิติพล มีราคา
2.นาย สุวิทย์ พากเพียร
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ปิตินัท สายแก้ว
2.เด็กชาย นพกร ภัยอินทร์
1.นาย ฐิติพล มีราคา
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
2.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปราง
1.นาย ฐิติพล มีราคา
2.นาย สุวิทย์ พากเพียร
507
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
508
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นิรุท พันธ์แก่น 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
506
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พีระพงษ์ คำเหลืองดี 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
503
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
501
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปราง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วัลลพ บุญมา
2.เด็กชาย วิศวัสต์ สุภาพ
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ปัทมาพร เขียวอ่อน
504
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พาลี
2.เด็กชาย ธนากร ศรัทธา
1.นาย ฐิติพล มีราคา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วิชิต สุภาพ
2.เด็กชาย ณััฐวุฒิ เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง ไอลดา พันมลี
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
2.นางสาว อรพรรณ ไชยพันธ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วิชิต สุภาพ
2.เด็กชาย ณััฐวุฒิ เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง ไอลดา พันมลี
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
2.นางสาว อรพรรณ ไชยพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปิติภัทร เอื้อเฟื้อ
2.เด็กหญิง พิมพ์ลดา หมวกพิมาย
3.เด็กหญิง ดารินทร์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธ์
2.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปิติภัทร เอื้อเฟื้อ
2.เด็กหญิง พิมพ์ลดา หมวกพิมาย
3.เด็กหญิง ดารินทร์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธ์
2.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วัลลพ บุญมา
2.เด็กชาย วิศวัสต์ สุภาพ
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ปัทมาพร เขียวอ่อน
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศรุตา นิจาย
2.เด็กหญิง ฐิตติมา ทองบาง
1.นาย ฐิติพล มีราคา

25. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภูริภัทร จันทลัด 1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เมทะนี ไชยนาม 1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กิ่งเทียน ขันธุลา
2.เด็กหญิง ชาลิสา สอนสุภาพ
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ถันทอง
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
2.นาง พยนต์ ห่อทรัพย์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กิ่งเทียน ขันธุลา
2.เด็กหญิง ชาลิสา สอนสุภาพ
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ถันทอง
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
2.นาง พยนต์ ห่อทรัพย์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อติเทพ รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ธานุวัมน์ รัตนะ
1.นาย มานิต บุญสุข
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พิชชากร แทนพันธ์
2.เด็กหญิง กนิษฐา ประเสริฐชาติ
1.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
2.นาง พยนต์ ห่อทรัพย์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พิชชากร แทนพันธ์
2.เด็กหญิง กนิษฐา ประเสริฐชาติ
1.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
2.นาง พยนต์ ห่อทรัพย์

26. โรงเรียนวัดจันทราราม

27. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พีรศักดิ์ หมวดประโคน
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ร่วมทรัพย์
3.เด็กชาย ณัฏฐชัย ใจเรือง
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นาง สาริกา วิเศษแสงจันทร์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พีรศักดิ์ หมวดประโคน
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ร่วมทรัพย์
3.เด็กชาย ณัฏฐชัย ใจเรือง
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นาง สาริกา วิเศษแสงจันทร์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิพจน์ บุญจูง
2.เด็กหญิง ทักษพร วิเศษแสงจันทร์
3.เด็กหญิง สุภนันท์ ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นาง สาริกา วิเศษแสงจันทร์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิพจน์ บุญจูง
2.เด็กหญิง ทักษพร วิเศษแสงจันทร์
3.เด็กหญิง สุภนันท์ ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นาง สาริกา วิเศษแสงจันทร์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วีรเทพ ร่วมชื่น
2.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีโวหะ
2.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีโวหะ
2.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ประดับวงค์
2.เด็กชาย ศิวัช ระหงษ์
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ประดับวงค์
2.เด็กชาย ศิวัช ระหงษ์
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ลือชา
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า อิ่มบุญ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ลือชา
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า อิ่มบุญ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ภูมิ นิลเพชร
2.เด็กชาย ภัทรชนน ประพานศรี
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ภูมิ นิลเพชร
2.เด็กชาย ภัทรชนน ประพานศรี
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อุดม หรดี
2.เด็กชาย ทิวา เอื้อนไธสง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อุดม หรดี
2.เด็กชาย ทิวา เอื้อนไธสง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปรนปรือ 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ กาลพัฒน์ 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง เบญจมาศ บุรมย์
2.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
1.นางสาว ปิยภาณี ดอนผดุง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง มุธิตา ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง น้ำ นาคสวัสดิ์
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล 1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล 1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นนทกร แก่นแก้ว
2.เด็กชาย ภาคภูมิ พะวงค์แสง
3.เด็กชาย ฐาปกรณ์ รัตนทอง
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ ระดาบุตร
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์สายออ
6.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมน
7.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
8.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงสีทอง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นนทกร แก่นแก้ว
2.เด็กชาย ภาคภูมิ พะวงค์แสง
3.เด็กชาย ฐาปกรณ์ รัตนทอง
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ ระดาบุตร
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์สายออ
6.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมน
7.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
8.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงสีทอง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
4.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
5.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
6.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
7.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
8.เด็กหญิง ชุติกาญ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
4.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
5.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
6.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
7.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
8.เด็กหญิง ชุติกาญ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดนุวัฒน์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวศรีแสง
3.เด็กหญิง ชลลิตา ตาอุดม
1.นางสาว จิราพรรณ สายทอง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดนุวัฒน์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวศรีแสง
3.เด็กหญิง ชลลิตา ตาอุดม
1.นางสาว จิราพรรณ สายทอง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จีรนันท์ ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง ปนัดดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ คชแพทย์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จีรนันท์ ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง ปนัดดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ คชแพทย์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภารดร งามโคกกลาง
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มีราคา
3.เด็กหญิง สุธิดา เขินคำ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภารดร งามโคกกลาง
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มีราคา
3.เด็กหญิง สุธิดา เขินคำ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรยุทธ หยิบยก
2.เด็กชาย คมกฤช วงค์มณี
3.เด็กหญิง บัณฑิตา สุดปัญญา
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรยุทธ หยิบยก
2.เด็กชาย คมกฤช วงค์มณี
3.เด็กหญิง บัณฑิตา สุดปัญญา
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รัตน์นคร พันสายออ
2.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มลตรี
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รัตน์นคร พันสายออ
2.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มลตรี
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กมลชนก ภูการ
2.เด็กหญิง แพรวา ระดาบุตร
3.เด็กหญิง พรรภษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นาง อัญชนา บุญสุข
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กมลชนก ภูการ
2.เด็กหญิง แพรวา ระดาบุตร
3.เด็กหญิง พรรภษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นาง อัญชนา บุญสุข
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงสีทอง
2.เด็กหญิง ศิรินรัตน์ บัวแก้ว
3.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมน
1.นางสาว ไอรดา นิสสัย
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงสีทอง
2.เด็กหญิง ศิรินรัตน์ บัวแก้ว
3.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมน
1.นางสาว ไอรดา นิสสัย
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนกรณ์ ชื่่นจันทร์
2.เด็กชาย กนวรรธน์ ศรีคำ
3.เด็กชาย สุรชาติ ชอบทอง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนกรณ์ ชื่่นจันทร์
2.เด็กชาย กนวรรธน์ ศรีคำ
3.เด็กชาย สุรชาติ ชอบทอง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปรารถนา เหลือผล
2.เด็กชาย กิตตินันท์ คุณต๊ะเสน
3.เด็กชาย โกสิน บรรดาศักดิ์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปรารถนา เหลือผล
2.เด็กชาย กิตตินันท์ คุณต๊ะเสน
3.เด็กชาย โกสิน บรรดาศักดิ์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย เจษฎา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย บุรธัช หอมทรง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย เจษฎา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย บุรธัช หอมทรง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สิทธินนท์ เจียงเพ็ง 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
2.เด็กชาย ศุภชัย นางวงศ์
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง น้ำฟ้า อิ่มบุญ 1.นาง ทิพาพร ศรีลามล