ผลการแข่งขันตามกิจกรรม

 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 (0001)

1 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนจักร พันธนาม
2.เด็กหญิง ศศิธร ติงสะ
3.เด็กหญิง สุภารัตน์ สัตพันธ์
1.นาย สมาน นันคะ
2.นางสาว ถาวรมิน งามเนตร
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทิดศักดิ์ พิงพวย
2.เด็กชาย อิทธิเดช เกษาชาติ
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ เบ็ยมาส
1.นาย สมคิด พรหมมานนท์
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
3 โรงเรียนบ้านสะพุง
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นภัทร สิงห์ทอง
2.เด็กชาย จักรินทร์ วุฒนา
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เที่ยงธรรม
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
4 โรงเรียนบ้านสลับ
76.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศิธร ทองดี
2.เด็กหญิง ยุวธิดา คณะนา
3.เด็กหญิง สุวณี มณีจันทร์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
5 โรงเรียนบ้านตระกวน
71.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชูศักดิ์ เขินคำ
2.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันดี
3.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ประทุมวงค์
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
6 โรงเรียนบ้านจานบัว
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ชยากร พาชื่น
2.เด็กชาย อนุสรณ์ สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์ภักดี
1.นาย มนตรี พรมโสภา
 
2. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านปุน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีโวหะ
2.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
2.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
4 โรงเรียนบ้านสะพุง
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภดา ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง ผกายแก้ว คำพรม
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
5 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว อพิชยา ทวี
6 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
83.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สุภาพ
2.เด็กชาย ภานุสรณ์ ประจันทร์
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
7 โรงเรียนบ้านตระกาจ
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัญกภิสิษฐ์ จันยา
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
1.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
2.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
8 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
78.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จิรภัทร ใจคง
2.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
9 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
75.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิวกร ละมูล
2.เด็กหญิง พัสน์นันท์ เบ็ญมาส
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
2.เด็กหญิง สุนิสา นนทะเสน
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาย คำรณ อสิพงษ์
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ เกษี
2.เด็กหญิง กชนันท์ พรหมมามั่น
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
12 โรงเรียนบ้านขนาด
69.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วิทูล นางวงค์
2.เด็กชาย พีรพล นางวงค์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
13 โรงเรียนบ้านตระกวน
69.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจเย็น
2.เด็กหญิง ประภัสรา คงชู
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
14 โรงเรียนบ้านตูม
68.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
2.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา แนบเนียม
1.นาย ธนพล ร้านจันทร์
2.นาง ปวีณา บุญรักษา
 
3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทาสะคู
2.เด็กชาย ณัฎธชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ปฎิภาณ มะโนชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
2 โรงเรียนบ้านตูม
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ อุดม
2.เด็กชาย ภูมินทร์ ม้าเฒ่า
3.เด็กชาย นำพล ละครศรี
1.นาย โชคดี ภู่มาลา
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนุวัฒน์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวศรีแสง
3.เด็กหญิง ชลลิตา ตาอุดม
1.นางสาว จิราพรรณ สายทอง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
 
4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (0004)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทัตดนัย เริกชัย
2.เด็กชาย กฤษดา พาชื่น
3.เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
 
5. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง จิราพร แก้วจันทร์
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
 
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 (0006)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งจันมล
2.เด็กชาย สันติภาพ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสุด
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
 
7. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนบ้านตูม
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิกฤษฎา ยาดี
2.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ป้อง
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ คุณสิม
4.เด็กหญิง ละอองดาว ไต่ไม้งาม
5.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
6.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ทองแพรว
1.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
2.นาย เด่นชัย สัมทาน
3.นาย ธนพล ร้านจันทร์
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
2.เด็กชาย กฤษฎากร เผื่อแผ่
3.เด็กชาย อภิเดช บุญหวาน
4.เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ อวิสุ
5.เด็กชาย ธีรภัทร ชูแสง
6.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรุณี วรจักร
2.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ์
3.เด็กหญิง ณัชากร พิมพ์ชัย
4.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
5.เด็กหญิง อรอสรา วะภา
6.เด็กหญิง ปิยะนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
2.นาง นภัสชล พูลศรี
4 โรงเรียนบ้านตระกวน
71.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปรัชญา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ แซ่เซียว
3.เด็กชาย ชุตินันทฺ จันที่สุด
4.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
5.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
6.เด็กหญิง สุนิสา จันที่สุด
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
3.นาง จิราพร สีดา
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
70.50
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วันชัย ฤทธิ์เดช
2.เด็กชาย วันชนะ ฤทธิ์เดช
3.เด็กชาย นันทกร สายทอง
4.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
5.เด็กหญิง กัลยากร มีกุล
6.เด็กหญิง สุวนันท์ ทองดี
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
70.25
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เศฎฐวุฒิ วิลัยศรี
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ฤทธิเดช
3.เด็กชาย สันติภาพ จันทุภา
4.เด็กชาย พงศกร กองวงศ์
5.เด็กชาย บัญญวัด ห่อทรัพย์
6.เด็กชาย ศักดิ์ศิริ อัสดร
1.นาย จักรี ศิริบูรณ์
7 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรพล รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ธนากร นางวงษ์
3.เด็กชาย ทรงเกียรติ นิลพัฒน์
4.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ประทุมวงค์
5.เด็กชาย ธนธรณ์ คูณผล
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แทนคอน
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
8 โรงเรียนบ้านปุน
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ดำรง ดวงเด่น
2.เด็กชาย ทรัพย์ทวี สุหงษา
3.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
4.เด็กหญิง ศศิธร แก้วมณี
5.เด็กหญิง วันเพ็ญ พาลี
6.เด็กหญิง พันธิตา ทาเสาร์
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
2.นาย มหาราช สายเนตร
 
8. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศินี พงษ์วัน
2.เด็กหญิง วันนา คำเหลือ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
 
9. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 (0012)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สารพงศ์
2.เด็กหญิง นลพรรณ ประจันทร์
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ กำสุข
4.เด็กหญิง ชุติมา ประทุมวงค์
5.เด็กหญิง อุดมศรี นามวิชา
6.เด็กหญิง เกวลิน เบ็ยมาส
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
 
10. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็ด
2.เด็กหญิง สถิตาภรณ์ ทองมี
3.เด็กหญิง ภัทรวรรณ พงษ์วัน
4.เด็กหญิง มณีวรรณ ศรีจำปา
5.เด็กหญิง นันทินี ชูใจ
6.เด็กหญิง นิภาพรรณ ศรีกะชา
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
 
11. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
82.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั่ง
2.เด็กชาย ธีรนัย ประทุมวงษ์
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ประทุมวงศ์
4.เด็กชาย นาถทวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศบำรุง
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
2 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
80.75
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
2.เด็กชาย จักรกฤษ ศรแก้ว
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
4.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
5.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
 
12. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 (0016)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
2 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิพงศ์ จันทร์ดวงศรี
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ ออมชมภู
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
86.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ประดับวงค์
2.เด็กชาย ศิวัช ระหงษ์
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
4 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
67.20
4
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วรรณา ตาชั่ง
2.เด็กหญิง นาตยา คุ้มกระโทก
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
5 โรงเรียนบ้านขนาด
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย พัทธพล ศรีหานนท์
2.เด็กชาย วิริยะ สายทอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
 
13. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0017)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
94.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรภนา เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บรรพชาติ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
 
14. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านหนองรุง
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ บุญศรัทธา
2.เด็กหญิง ขนิษฐา สีสวย
3.เด็กหญิง มานิตา สารคิด
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
2.นาง พิชชา สุวรรณไชยรบ
2 โรงเรียนบ้านตระกวน
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
2.เด็กหญิง พิมพ์ณภัทธิ์ โชคพุทธาสวัสดิ์์์
3.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงค์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง ปนัดดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ คชแพทย์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
4 โรงเรียนบ้านขนาด
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรชัย นางวงค์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเทียะ
3.เด็กหญิง ศิดานันท์ มะลิวงษ์
1.นางสาว วราภรณ์ คำเหลือ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
5 โรงเรียนบ้านสะพุง
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา เพชรยิ้ม
2.เด็กหญิง พัชราพร คำพรม
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา โฉลกดี
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ติงสะ
2.เด็กหญิง อัจฉรา การพงษ์
3.เด็กหญิง วิชญาภรณ์ โยธร
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
7 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรวิภา คำอุดม
2.เด็กหญิง วรนุช วชิระนาวิน
3.เด็กหญิง นันทิมา ย่อมมี
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
8 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราวรรณ สีเหลือง
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ สีเหลือง
3.เด็กหญิง รุ่งศิริ ทองกล่ำ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
9 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
83.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
 
15. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แก้วมณี กัณหา
2.เด็กหญิง พรพิมล ชูใจ
3.เด็กหญิง ปฐมาวรรณ ชูชื่น
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
 
16. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นครินทร์ มิ่งขวัญ
2.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ลือชา
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า อิ่มบุญ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
3 โรงเรียนบ้านขนาด
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชยุดา พวงเงิน
2.เด็กหญิง กาญจนา วงศ์เสน่ห์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง มณีรัตน์ โกสุม
4 โรงเรียนบ้านตูม
94.50
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
2.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
1.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
2.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
5 โรงเรียนบ้านสะพุง
94.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยดล โทสา
2.เด็กชาย ปฏิภาณ เกษี
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
92.50
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย วิทยา จันทะศิลา
1.นาย ฐิติพล มีราคา
2.นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาส
7 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนินาถ ตัดเขนสุข
2.เด็กหญิง อนันตยา มาสยา
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
8 โรงเรียนบ้านปุน
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจมั่น
2.เด็กหญิง กชกร พรมพิทักษ์
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
 
17. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านตูม
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาวเมือง
2.เด็กหญิง ศรัญญา ละครศรี
1.นาย วิชัย สลาเลิศ
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิรัชฌา อบอุ่น
2.เด็กหญิง ยุพดี ไชยคง
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา นิจาย
2.เด็กหญิง ฐิตติมา ทองบาง
1.นาย ฐิติพล มีราคา
4 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปราณี ใจเรือง
2.เด็กหญิง อริยา บุญรักษา
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
5 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง สุนิสา ธรรมวิเศษ
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
 
18. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
89.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภารดร งามโคกกลาง
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มีราคา
3.เด็กหญิง สุธิดา เขินคำ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
88.80
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ลลิตา ติงสะ
3.เด็กหญิง ปาริชาติ กวางลา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
3 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
86.40
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โชคชัย ประทุมวงค์
2.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
3.เด็กชาย นันทพงศ์ ศรียงยศ
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง ระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
4 โรงเรียนบ้านตาแบน
84.40
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัญชนิต นันทสาร
2.เด็กชาย ทศพร ภาษี
3.เด็กชาย สุทธิชัย สุภาพ
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
2.นาย วรัทภพ ประทุมวงศ์
5 โรงเรียนบ้านจานบัว
83.40
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิตยา สาลี
2.เด็กหญิง อภิญญา กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
6 โรงเรียนบ้านตระกวน
81.80
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย มงคล คานงอน
3.เด็กชาย สุเมธ ศรีสุข
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
7 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
81.60
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีเสลา
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีอ่อน
1.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
2.นาง พูลสุข กิ่งคำ
8 โรงเรียนบ้านตูม
81.20
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา ดาแก้ว
2.เด็กหญิง อภิรดา กันศัตรู
3.เด็กหญิง ชลธิชา กันสัตรู
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
 
19. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชรพล บัวลา
2.เด็กชาย จักรินทร์ สุขศรี
3.เด็กหญิง ดวงกมล จันทะศิลา
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
 
20. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา แซ่โต๋ว
2.เด็กหญิง พรชิตา รักษาศิริ
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
2 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นวดล ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง กัลยา สมศักดิ์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
3 โรงเรียนบ้านสลับ
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา สวัสดิชัย
2.เด็กหญิง อินทิรา นางวงศ์
1.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2.นาง กนกวรรณ จำปาใด
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ภูมิ นิลเพชร
2.เด็กชาย ภัทรชนน ประพานศรี
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
5 โรงเรียนบ้านสะพุง
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสกร จันทมาตย์
2.เด็กหญิง ยิหวา แสนตำแย
1.นางสาว ยุพิน คำภานิล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
6 โรงเรียนบ้านตูม
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนพร ละครศรี
2.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
1.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
7 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
84.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พาลี
2.เด็กชาย ธนากร ศรัทธา
1.นาย ฐิติพล มีราคา
8 โรงเรียนบ้านขนาด
83.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัณฑพงษ์ หงษ์ศรี
2.เด็กชาย ธนากร ศิริจันทร์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง มณีรัตน์ โกสุม
9 โรงเรียนบ้านกระหวัน
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิริยากร ชื่นชาย
2.เด็กหญิง กรรณิกา โพธิ์สาชัย
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
10 โรงเรียนบ้านปุน
77.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศุภกร พาลี
2.เด็กหญิง ภิญโญ ทุมมา
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
11 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
76.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
12 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
75.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธีรดา ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ชุลีพร ไชยคง
1.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
13 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
74.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิตตยา คำเก่ง
2.เด็กหญิง ปิยธิดา เดชแพง
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
14 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
73.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนาวัฒน์ บุดดี
2.เด็กชาย จรัญ บุญเรืองศรี
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
15 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
72.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง ธารารัตน์ นาคดี
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว นวพร ขันทอง
16 โรงเรียนบ้านตระกวน
68.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
 
21. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 (0025)
 
22. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรสา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง กฤษณา คำใส
3.เด็กหญิง วรรณภา จรเดช
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรยุทธ หยิบยก
2.เด็กชาย คมกฤช วงค์มณี
3.เด็กหญิง บัณฑิตา สุดปัญญา
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
3 โรงเรียนบ้านปุน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนาพร ธรรมนิยม
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
4 โรงเรียนบ้านตาแบน
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ เทศกูล
2.เด็กหญิง บุปผรัตน์ พาลี
3.เด็กหญิง ธัญชนก นันทสาร
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นาง สายสิน เพชรดา
5 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์วิภา สงกา
2.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันจันทร์
3.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
 
23. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 (0027)
 
24. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุดม หรดี
2.เด็กชาย ทิวา เอื้อนไธสง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2 โรงเรียนบ้านขนาด
87.80
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ทองปาน
2.เด็กชาย ศุภชัย จอมคำ
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
85.80
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
2.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปราง
1.นาย ฐิติพล มีราคา
2.นาย สุวิทย์ พากเพียร
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
82.20
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทศิวลี นนทะเสน
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ เชื้อนัก
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง คณิศรา ภู่ไหม
 
25. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สตรีรัตน์ ปานศรี
2.เด็กหญิง เจนจิรา อุสุ
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
86.40
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัลลพ บุญมา
2.เด็กชาย วิศวัสต์ สุภาพ
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ปัทมาพร เขียวอ่อน
 
26. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 (0034)
1 โรงเรียนบ้านตูม
95.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุษยมาศ แนบเนียม
2.เด็กหญิง ปิยะภัส คันทา
3.เด็กหญิง อรอนงค์ โพธิ์ชัย
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
 
27. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (0044)
 
28. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 (0048)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
88.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ภูการ
2.เด็กหญิง แพรวา ระดาบุตร
3.เด็กหญิง พรรภษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นาง อัญชนา บุญสุข
2 โรงเรียนบ้านตระกวน
85.20
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณิภา อายุวงษ์
2.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นางสาว ;วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3 โรงเรียนบ้านตาแบน
83.60
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัศมี วรจักร
2.เด็กหญิง จุฬาทิพย์ เกษาชาติ
3.เด็กหญิง ธนาวดี กันยา
1.นาง สายสิน เพชรดา
2.นาง พรรณอร มีราคา
4 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
82.80
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภา มะโนชาติ
2.เด็กหญิง พนิดา ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง เกสร ศรียงยศ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
78.75
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชราภา มั่นคง
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ชูใจ
3.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สายสินธิ์
1.นาง เทพี ทองมล
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
 
29. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 (0050)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุพวดี เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำทูล
3.เด็กหญิง ฉันทนา ทำบุญ
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
 
30. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านตูม
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุตสาหะ
2.เด็กชาย ธนชัย ต้นเกษ
3.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
4.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันทร์สูง
6.เด็กชาย นนทพัทธ์ ศรีสุข
1.นางสาว ประภาพร นวลนุกูล
2.นางสาว เบญจวรรณ์ ขันตี
2 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
90.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิศิษฐ์ สิสิ้ว
2.เด็กชาย จักราวุธ นวลใย
3.เด็กชาย โพธิ์คิม พันธ์ุเมือง
4.เด็กชาย ธีรภัทร สังฆะพงษ์
5.เด็กชาย อรรถพล ศรีภิรมย์
6.เด็กหญิง พานิชย์ เผื่อแผ่
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
3.นาย อาทิตย์ สุนทรา
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
89.25
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ มีทอง
2.เด็กชาย ณัฐพล ประทุมวงค์
3.เด็กชาย ภูมี แซ่เอ็ง
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประทุมวงค์
5.เด็กชาย สุรศักดิ์ เบ็ญมาส
6.เด็กชาย วันเฉลิม คำเหลือ
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
85.50
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใสทา
2.เด็กชาย นนทศักดิ์ ประเสริฐชาติ
3.เด็กชาย บรรพด จันทมนต์
4.เด็กชาย ปฎิภาณ คำมะรัตน์
5.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ลือชา
6.เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ทำบุญ
1.นาย จักรี ศิริบูรณ์
 
31. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (0062)
 
32. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 (0067)
1 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
84.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
2.เด็กหญิง อรอุมา บุญร่วม
3.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
 
33. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 (0068)
 
34. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนบ้านขนาด
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิทยาพร การรัตน์
2.เด็กหญิง ศุภกุล นางวงค์
3.เด็กหญิง ฝันฤทัย สงโสด
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ ทองเติม
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร ประทุมมา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ระโยธี
1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
3.เด็กหญิง วรนุช วชิรนาวิน
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
4 โรงเรียนบ้านตูม
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
2.เด็กหญิง เพ็ญกฤติกา ลครศรี
3.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
3.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
1.นางสาว วีระนุช ศรีหาบุตร
2.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
6 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒิชัย สีสุก
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง นันธิดา ติงสะ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
73.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กิ่งเทียน ขันธุลา
2.เด็กหญิง ชาลิสา สอนสุภาพ
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ถันทอง
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
2.นาง พยนต์ ห่อทรัพย์
8 โรงเรียนบ้านสะพุง
71.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศุภมงคล สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง สายบัว คำมา
3.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สมหมาย
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
9 โรงเรียนบ้านปุน
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
2.เด็กหญิง ไหมทอง ปรางทอง
3.เด็กหญิง สุทธิดา คนสวย
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
10 โรงเรียนบ้านจานบัว
65.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
2.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง พัณธิตรา สังสัมฤทธิ์
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง ณัฐสุดา สืบวงศ์
11 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
63.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กฤษดา คงโนนกอก
2.เด็กหญิง จันทร์ธิมา สงกา
3.เด็กหญิง พิญะดา ผันกลาง
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
12 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัสวี มังคการ
2.เด็กหญิง อภิญญา โลบุญ
3.เด็กหญิง กัลยา สมศักดิ์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
 
35. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงค์พัทธ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ปนัดดา พาลี
3.เด็กหญิง ปิยะนันท์ สายพันธ์
1.นาย โอภาส สุมาลี
2.นางสาว รัตนา พันธ์มะลี
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารีย์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง อชิรญา นรชาติ
3.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
3 โรงเรียนบ้านตูม
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาติ มะตูม
2.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ลาวเมือง
3.เด็กหญิง สาวิณี ศรีอ่อน
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
4 โรงเรียนบ้านจานบัว
76.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชนิสรา ตุ้มวงศา
2.เด็กหญิง เกษมณี แสงสุด
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ มะตูม
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง ณัฐสุดา สืบวงศ์
5 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
73.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภัสสรา ทองปาน
2.เด็กหญิง เกศรา สียา
3.เด็กหญิง วรรณวิศา ชุ่มเย็น
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
6 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
71.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บูรพา บัวจันทร์
2.เด็กชาย ธีรโชติ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย อนุชิต โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
 
36. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนบ้านปุน
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
2.เด็กหญิง ช่อผกา ศรีมงคล
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ โทศก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ วิบุลกุล
2.เด็กชาย กษม ชื่นชาย
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา วงศ์เศส
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
3 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
73.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เสกสรรค์ คำโสภา
2.เด็กหญิง ชลาลัย ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง รินลดา ประทุมวงศ์
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
 
37. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0109)
 
38. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0127)
 
39. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0128)
 
40. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวัฒน์ แสงอ่อน
2.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นาง ปวีณา บุญรักษา
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นางวงค์
2.เด็กหญิง ศศิประภา ยศศิริ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพสิฐ โสภา
2.เด็กหญิง ธนาภรณ์ ยวนชื่น
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
4 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ครรชิต วัจนะ
2.เด็กหญิง พรภวิษย์ โยธี
1.นาย วินัย มีศิลป์
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
5 โรงเรียนบ้านตระกวน
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรรค์ชัย พิบูลบท
2.เด็กหญิง ไปรยา มะโนชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
81.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เสกสรรค์ เคามั่่น
2.เด็กหญิง นันทฉัตร ติงสะ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
7 โรงเรียนบ้านปุน
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สิทธิพล พาลี
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
8 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
76.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภีมรภัทร แผ่พันธ์
2.เด็กหญิง ศิริพร ทองคำ
1.นางสาว นันธิิดา มูลจัด
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
9 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติยะพงษ์ อบอุ่น
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
10 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
73.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ คำแก้ว
2.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ สายทอง
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
73.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พรเทพ กัดจิตร
2.เด็กหญิง ทิตยา พรมตา
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
 
41. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0160)
 
42. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0162)
1 โรงเรียนบ้านปุน
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กหญิง พัชราภา ดวงเด่น
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2 โรงเรียนบ้านตระกวน
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
2.เด็กชาย นิติพงษ์ วงค์ชาติ
3.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัสส์ ผิวละเอียด
2.เด็กหญิง ณภัทร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง ธิดาภรณ์ นวลวรรณ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
 
43. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิตรภานุ สุกาทร
2.เด็กหญิง นงนภสร แสงเหลือง
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
2 โรงเรียนบ้านตูม
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประเสริฐ อุระดา
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต้นเกษ
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
2.นาง รุ่งกาญ ครองยุทธ
3 โรงเรียนบ้านปุน
91.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มาลี
2.เด็กหญิง วรัทยา ศรีสอาด
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นาย ธิติพล เกษรัตน์
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
89.50
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
6 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
89.25
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรมพิริยะ มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง ปุณิกา ภัยวงศ์
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
7 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
89.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
2.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงศ์
1.นางสาว สุวรรณ เผ่าแพทย์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
8 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
88.50
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรเทพ ร่วมชื่น
2.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
9 โรงเรียนบ้านตระกวน
88.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
2.เด็กหญิง ระวิพร คูณผล
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
87.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ิจิรภัทร ใจคง
2.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
85.50
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิตินัย นันกระโทก
2.เด็กหญิง มีสุข มะโนชาติ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
12 โรงเรียนบ้านกระหวัน
85.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง อัญญานี คำแก้ว
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
13 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
84.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
2.เด็กหญิง กชกร ชื่นจันทร์
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
14 โรงเรียนบ้านขนาด
83.50
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุธาวี สาระ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สิงห์ทอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
83.00
15
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย ใจแจ้ง
2.เด็กหญิง นภาพรรณ เผื่อแผ่
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2.นาง สมคิด บัวงาม
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
82.50
16
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชเญศ วงษ์แสง
2.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
17 โรงเรียนบ้านตาแบน
82.25
17
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรมินทร์ กริมรัง
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ คูณทรัพย์
1.นางสาว กนกวรรณ กาญจนพัฒน์
2.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
18 โรงเรียนบ้านสะพุง
82.00
18
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัตพงษ์ กิ่งจันมน
2.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กัณหา
1.นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
2.นาง อัมพร จิตมั่น
19 โรงเรียนบ้านตระกาจ
81.50
19
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปภานล เอี่ยมสกุล
2.เด็กหญิง อัญญาณี พลบุญ
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
20 โรงเรียนบ้านสลับ
81.00
20
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทิตย์ นางวงษ์
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสนาม
1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
2.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
 
44. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
93.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ เพียซิน
2.เด็กหญิง รัตนาวลี คูณสม
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
2 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
92.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาวัฒน์ ภาษาสุข
2.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ สุทธิสนธิ์
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว นวพร ขันทอง
3 โรงเรียนบ้านปุน
90.66
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นลธวัช มาลี
2.เด็กหญิง สุภาพร เปรียบเทียบ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมรรถชัย พะวงศ์
2.เด็กหญิง ชิดชนก ผิวอ่อน
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
5 โรงเรียนบ้านตาแบน
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
2.เด็กหญิง ยุวรรณดา เบ็ญมาศ
1.นางสาว กนกวรรณ กาญจนพัฒน์
2.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
6 โรงเรียนบ้านจานบัว
88.50
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชญานนท์ อนันต์
2.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นางสาว วราพร แสงทอง
7 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
88.25
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ จันทร์มนตรี
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์คำจันทร์
1.นางสาว อัจฉรา โพธิ์ไพร
8 โรงเรียนบ้านขนาด
88.20
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาธรณ์ ภาลี
2.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
9 โรงเรียนบ้านตูม
88.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
2.เด็กหญิง ช่อเข็ม นาคี
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง นิภาพร ศรีค้อ
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
87.75
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร ใจเย็น
2.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
11 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
87.50
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกมินทร์ มาลาจันทร์
2.เด็กหญิง เมธินี สุจันทา
1.นางสาว สุวรรณ เผ่าแพทย์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
12 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
87.25
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต สีมาวัน
2.เด็กหญิง สิริวิภา จันทะคุณ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาง สมสมัย วงวาฬ
13 โรงเรียนบ้านตระกวน
87.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงค์สิทธิ์ ชาติเชื้อ
2.เด็กหญิง พรฐิสา เบ็ญมาส
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
3.นางสาว วิริยา โยธา
14 โรงเรียนบ้านกระหวัน
86.25
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ หิรัญเขว้า
2.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
15 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
85.50
15
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
2.เด็กหญิง ชนาภา แท่นศิลา
1.นาย ไพโรจน์ ภูริยา
2.นาย ชวลิต สังข์สัมฤทธิ์
16 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
85.25
16
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ระยับศรี
2.เด็กหญิง วรรณวิสา พันธ์แก่น
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา ห้สดี
17 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
83.75
17
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรยุทธ หยิบยก
2.เด็กหญิง ปาจิตตรี คำพรม
1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2.นาง สมคิด บัวงาม
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
83.66
18
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรธัช เบญจกุล
2.เด็กหญิง สรัลรัตน์ ไชยโพธิ์
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
19 โรงเรียนบ้านสลับ
81.75
19
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูนพัฒน์ สมมุติรัมย์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เชิดชู
1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
20 โรงเรียนบ้านสะพุง
81.50
20
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
1.นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
2.นาง อัมพร จิตมั่น
21 โรงเรียนบ้านตระกาจ
75.25
21
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เขื่อนทอง
2.เด็กหญิง สุจิตรา คชแพทย์
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
22 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
0.00
22
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย พิชชากร แทนพันธ์
2.เด็กหญิง กนิษฐา ประเสริฐชาติ
1.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
2.นาง พยนต์ ห่อทรัพย์
 
45. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนธยา สะใบ
2.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
2 โรงเรียนบ้านตูม
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เสถียร แนบเนียม
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุสุ
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
3 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาราดร นามวิชา
2.เด็กหญิง อรพรรณ สงโสด
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
4 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
84.75
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ โสดามุข
2.เด็กหญิง รัตติยากรณ์ สานทอง
1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
83.75
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปณชัย สีดา
2.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
 
46. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0167)
 
47. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านตระกาจ
96.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง สุนี ภาษี
3.เด็กหญิง ศิรินาจ เหมพลชม
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2 โรงเรียนบ้านจานบัว
95.75
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ จิตตะวงค์
2.เด็กชาย ธนิศร ยศศิริ
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีสังข์
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
3 โรงเรียนบ้านปุน
90.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำบัง
2.เด็กหญิง พรเฉลียว พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
77.25
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วาริน นิสัย
2.เด็กชาย สรศักดิ์ ยิบยก
3.เด็กชาย จารุกิตติ์ สีสิ้ว
1.นาง สมสมัย วงวาฬ
2.นาง จำเริญ ขอจงสุข
5 โรงเรียนบ้านสะพุง
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวขาว
3.เด็กหญิง พรลภัส วงษ์แสง
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
 
48. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ โสมมา
2.เด็กชาย สิทธิพล เดือนเพ็ง
1.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วงศธร พันธ์แก่น
2.เด็กชาย กุลเดช บุญเลิศ
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
3 โรงเรียนบ้านตระกวน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชุตินันท์ จันทีสุด
2.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง จิราพร สีดา
4 โรงเรียนบ้านสะพุง
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญสิน
2.เด็กชาย ธรรมชัย พูลสวัสดิ์
1.นาย สุเทพ จันทเขต
5 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรังกูร สุนันท์
2.เด็กชาย จันทชาติ มนพรมมา
1.นาย ทองจันทร์ ศรีสาเนตร
6 โรงเรียนบ้านขนาด
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สิทธิชัย สายทอง
2.เด็กชาย นัฐธร ชำนาญ
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
7 โรงเรียนบ้านหนองรุง
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ดำรง รัตนา
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญศรัทธา
1.นางสาว ธนัชพร ตะนะภักดิ์
8 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยชนะ พันธ์มะลี
2.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงษ์
1.นาย โอภาส สุมาลี
9 โรงเรียนบ้านจานบัว
73.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธราธิป ขันทอง
2.เด็กชาย ปรีดา บุญเลี้ยง
1.นาย ปรีชา บุญสุข
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศักดิ์มงคล ไชยชาญ
2.เด็กชาย กฤษฎากร เผื่อแผ่
1.นาง จารุณี กาวีระ
11 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
2.เด็กชาย ศุภชัย นางวงศ์
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
12 โรงเรียนบ้านปุน
69.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กิตตินันท์ ใจเอื้อ
2.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
1.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
13 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
68.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
2.เด็กชาย พิริยะพงษ์ ติงสะ
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
14 โรงเรียนบ้านตาแบน
67.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จักริน ยอดจักร์
2.เด็กหญิง ดวงฤดี ประปรุง
1.นาย บุญทัน ยวนพันธ์
15 โรงเรียนบ้านตูม
66.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุทัศน์ ละครศรี
2.เด็กชาย ธนกร ทองด้วง
1.นาง กัญญา อุสาย
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
65.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ทินกร คำแก้ว
2.เด็กชาย ชญานนท์ สีฟ้า
1.นาย สาคร คำหล้า
17 โรงเรียนบ้านตระกาจ
64.00
17
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วิลเลียม โพธิ์หลง
2.เด็กชาย นนทกร พิพัฒน์
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
18 โรงเรียนบ้านโนนแก
63.00
18
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิทธิพล เกษี
2.เด็กชาย ภูมิพิทักษ์ วิชา
1.นาย บุญเต็ม พวงเพชร
19 โรงเรียนบ้านสลับ
62.00
19
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เฉลิมพร นางวงค์
2.เด็กชาย สุวัฒน์ ชุมเย็น
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
20 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
0.00
20
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อติเทพ รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ธานุวัมน์ รัตนะ
1.นาย มานิต บุญสุข
 
49. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0175)
 
50. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนบ้านสะพุง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุรมย์
2.เด็กชาย นัติรัฐ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ สมเศร้า
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2 โรงเรียนบ้านโนนแก
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ บัวจันทร์
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ เติมพันธ์
3.เด็กชาย ธนกฤต เจริญจรัส
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์
3 โรงเรียนบ้านสลับ
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิวกร แก้วธานี
2.เด็กชาย อนุชิต ทุมมา
3.เด็กชาย วรเชรษ ทองสูรย์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
4 โรงเรียนบ้านตระกวน
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชูศักดิ์ เขินคำ
2.เด็กชาย ภูเบศ กินาสน
3.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เพชรดาวรรณ ชุ่มเย็น
3.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงสีทอง
2.เด็กหญิง ศิรินรัตน์ บัวแก้ว
3.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมน
1.นางสาว ไอรดา นิสสัย
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
7 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุวัฒน์ชัย พันธ์มะลี
2.เด็กชาย สถาพร คำเหลือ
3.เด็กชาย วิสิทธ์ ติงสะ
1.นางสาว ดรุณี ดอกจันทร์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
8 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อาทิตย์ อบอุ่น
2.เด็กชาย จารุพิชญ์ ใสศรีจันทร์
3.เด็กหญิง ประกายดาว พวงพลอย
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
9 โรงเรียนบ้านปุน
0.00
9
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ พวงเพชร
2.เด็กชาย วีรยุทธ นางวงศ์
3.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
1.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
 
51. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านสะพุง
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติสุข ส่องสีโรจน์
2.เด็กชาย เกียรติดำรง หอมจันทร์
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
97.66
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์พิษณุ จันทวัน
2.เด็กชาย เจนธรรม สงโสด
1.นาย สาคร คำหล้า
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
90.29
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ประทุมวงษ์
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
4 โรงเรียนบ้านตาแบน
80.99
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ ทองเกลี้ยง
2.เด็กหญิง ญัญญาภรณ์ ประจันทร์
1.นาย วรัทภพ ประทุมวงศ์
5 โรงเรียนบ้านปุน
78.60
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภิญโญ ทุมมา
2.เด็กชาย พัชธ์รวิชญ์ พันธ์โบ
1.นาย สนอง ชมคำ
6 โรงเรียนบ้านจานบัว
74.86
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรินทร์ เพ็งแจ่ม
2.เด็กชาย ทัศพร สันตะพันธ์
1.นาย ปรีชา บุญสุข
7 โรงเรียนบ้านกระหวัน
72.38
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เด่นดนัย กิ่งจันมล
2.เด็กชาย จิรพนธ์ ศัตรูพ่าย
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
8 โรงเรียนบ้านโนนแก
72.20
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศุภโชค สว่างชุม
2.เด็กชาย วิษณุกรณ์ บัวจันทร์
1.นาย บุญเต็ม พวงเพชร
9 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
69.91
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
2.เด็กชาย วีรศักดิ์ ทองบาง
1.นาย ทองจันทร์ ศรีสาเนตร
10 โรงเรียนบ้านตูม
66.14
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จรัสรวี เบ้าทอง
2.เด็กชาย กันต์ศักดิ์ ม้าเฒ่า
1.ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
11 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
50.01
11
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ศรียงยศ
2.เด็กชาย สุทธิมนต์ เสาศิริ
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
12 โรงเรียนบ้านตระกาจ
48.53
12
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภารดา ห่อทรัพย์
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เขื่อนทอง
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
13 โรงเรียนบ้านสลับ
40.08
13
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย คมพยัคฒ์ นามวงค์
2.เด็กชาย ภูวดล ทานะสิงห์
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
14 โรงเรียนบ้านตระกวน
38.00
14
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชูศักดิ์ เขินคำ
2.เด็กชาย ภัตพงษ์ จันดี
1.นาง จิราพร สีดา
15 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
0.00
15
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วสันต์ เรืองหงษา
2.เด็กชาย ภูมิพงศ์ จันทร์ดวงศรี
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
16 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
0.00
16
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภนิจ ศรีชาติ
2.เด็กหญิง สุวรรณี ประทุมวงศ์
1.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
 
52. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0182)
 
53. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านโนนแก
99.96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ บัวจันทร์
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ นิสวงค์
1.นาย สุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
2 โรงเรียนบ้านตระกาจ
99.04
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติกานต์ สิงห์ทอง
2.เด็กชาย กฤตภาส ชุ่มเย็น
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
3 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
95.75
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุขสำราญ
2.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
89.42
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อำนาจ ชื่นชาย
2.เด็กชาย ณธีพัฒน์ กุศรี
1.นาย สาคร คำหล้า
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน
84.02
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิลักษณ์ พรหมมามั่น
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ ชุ่มชื้น
1.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
6 โรงเรียนบ้านตูม
84.02
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุสรณ์ แนบเนียม
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
7 โรงเรียนบ้านตระกวน
80.67
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันดี
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ประทุมวงค์
1.นาง จิราพร สีดา
8 โรงเรียนบ้านสะพุง
80.01
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รณชัย พิมพ์เพชร
2.เด็กชาย สิทธิพงษ์ หอมจันทร์
1.นาย สุเทพ จันทเขต
9 โรงเรียนบ้านสลับ
75.68
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภูวดล ทานะสิงห์
2.เด็กชาย คมพยัคฆ์ นางวงค์
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
10 โรงเรียนบ้านจานบัว
73.06
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษณะ โพธิ์สาชัย
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ จันทะเสน
1.นาย ปรีชา บุญสุข
11 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
70.42
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษดา คงโนนกอก
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูชื่น
1.นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
12 โรงเรียนบ้านปุน
68.58
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ วงค์จันทร์
2.เด็กชาย วรากร พิลาดี
1.นาย สนอง ชมคำ
13 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
60.67
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย คเนศวร ละมูล
2.เด็กชาย วัชราภรณ์ อบอุ่น
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
14 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มัฆวิมาลย์
2.เด็กชาย นครินทร์ มิ่งขวัญ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
15 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
0.00
15
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กนต์ธีร์ ประทุมวงค์
2.เด็กชาย ฐิติกร เบ็ญมาศ
1.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
16 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
0.00
16
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย สุทธืพร ดอกพอง
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไขกลางดอน
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
 
54. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0185)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล คานงอน
2.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันดี
3.เด็กชาย พรรณทวี วงษ์หนองแวง
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
88.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติรัตน์ รัตนถาวร
2.เด็กชาย สายชล เคามั่น
3.เด็กชาย จีรศักดิ์ เส้นคราม
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
3 โรงเรียนบ้านปุน
86.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร วรเชษฐ
2.เด็กชาย กิตติชัย ถันทอง
3.เด็กชาย พงศ์เสน มั่นยืน
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
 
55. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนบ้านตูม
85.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
2.เด็กชาย ศตวรรษ นามพลาย
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รณรต สายชม
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ ธูปเทียน
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
3 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
77.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สมเจตต์ ธรรมบุญ
2.เด็กชาย นที หอมออ่น
1.นาย นพพล ศรีบ้านโพน
 
56. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ อุดร
2.เด็กชาย ธวัชชัย มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ศรีสุข
2.เด็กชาย ศักดิ์กมล บัวฮมบุรา
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
3 โรงเรียนบ้านตูม
64.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนารัตน์ ธนที
2.เด็กชาย สุรเสกข์ โพธิวัฒน์
1.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
 
57. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0195)
 
58. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0197)
 
59. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น (0208)
 
60. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0209)
1 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
81.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
2.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพชร
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
 
61. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย บุรธัช หอมทรง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2 โรงเรียนบ้านขนาด
87.80
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร มูลจันทร์
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทองปาน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
85.60
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธานนท์ สินไทย
2.เด็กชาย พีรพล ทาเสาร์
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
84.40
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิตินัท สายแก้ว
2.เด็กชาย นพกร ภัยอินทร์
1.นาย ฐิติพล มีราคา
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัฐชัย สายทอง
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีสุวรรณ
1.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
76.20
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นภัทร เชื้อนัก
2.เด็กชาย เอกอมร ดุสิตา
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
7 โรงเรียนบ้านตูม
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อำพล เรืองศรี
2.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
1.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
2.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
8 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐพร จันมลตรี
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามโคตร์
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
9 โรงเรียนบ้านสะพุง
74.60
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนภูมิ หลุ่มใส
2.เด็กชาย มงคลชัย บัวบาน
1.นาย จำเนียร วิลัยหล้า
2.นางสาว ยุพิน คำภานิล
10 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
73.60
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจตนิพิฐ ทารมย์
2.เด็กชาย วรายุทธ นีระมนต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
11 โรงเรียนบ้านปุน
72.80
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงศกร พลปลัด
2.เด็กชาย สิรสิทธิ์ สงคราม
1.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
2.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
12 โรงเรียนบ้านตระกวน
71.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
2.เด็กหญิง ตุลยา มะโนชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
 
62. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0226)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
95.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกรณ์ ชื่่นจันทร์
2.เด็กชาย กนวรรธน์ ศรีคำ
3.เด็กชาย สุรชาติ ชอบทอง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านจานบัว
90.60
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเรืองศรี
2.เด็กชาย ศุภกฤษ มะตูม
3.เด็กหญิง กันต์กมน สิงหาเวช
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
 
63. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0231)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรารถนา เหลือผล
2.เด็กชาย กิตตินันท์ คุณต๊ะเสน
3.เด็กชาย โกสิน บรรดาศักดิ์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านตระกวน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
2.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
3.เด็กชาย เดชะสถาพร หาญศึก
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
3 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จารุกิตต์ ลิลาศ
2.เด็กชาย ชุติวัติ อินปอง
3.เด็กชาย กิตติพศ โคสาสี
1.นาง ระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
4 โรงเรียนบ้านปุน
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกสินทร์ เพียรสมบัติ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาการ
3.เด็กชาย อดิศร อารมสวะ
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ประวิทย์ ดวงจันทร์
 
64. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0233)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทรัช พันธ์มะลี 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เข้าแข่งขัน
 
65. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 (0234)
 
66. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0236)
1 โรงเรียนบ้านขนาด
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มาริสา โพธิ์ไสย 1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์ 1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
3 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
 
67. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0237)
 
68. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0239)
1 โรงเรียนบ้านตูม
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิษณุ เบ้าทอง 1.นางสาว อรชร คำศรี
 
69. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0240)
 
70. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธินนท์ เจียงเพ็ง 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านตาแบน
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรงพล ทองกล่ำ 1.นาง จันทวี ประทุมวงศ์
3 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภณ นางวงค์ 1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี 1.นางสาว สายทอง สีสวย
 
71. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
91.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ จันทะเสน 1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
 
72. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 (0243)
 
73. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 (0247)
 
74. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0248)
1 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
75.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทรงยศ ทองใสย์ 1.นางสาว เอมอร วงศ์แก้ว
 
75. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0249)
 
76. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 (0250)
 
77. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 (0251)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิติพล เกษี
2.เด็กชาย มรุเดช จินพละ
3.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นาย บัณฑิกฤษฏิ์ สมมุติ
2.นาย บัญชา พรหมทา
 
78. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
92.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพียงขวัญ สมสนิท 1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
3 โรงเรียนบ้านหนองรุง
90.25
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนันตญา สาระพงษ์ 1.นางสาว ธนัชพร ตะนะภักดิ์
4 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
87.75
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทวธรรม ชัยรัมย์ 1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
5 โรงเรียนบ้านตูม
82.60
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา อุสาหะ 1.นาย เด่นชัย สัมทาน
6 โรงเรียนบ้านตระกวน
79.75
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กรวิษ์ เจริญมี 1.นาง สมสนิท อบอุ่น
7 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ธราธร บุญแสน 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
 
79. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรกนก ผ่องราษี 1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
88.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม 1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
3 โรงเรียนบ้านจานบัว
85.75
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
80.75
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปรนปรือ 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
5 โรงเรียนบ้านปุน
78.75
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์ 1.นาย มหาราช สายเนตร
6 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นันทิษา ดีตะคบ 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
7 โรงเรียนบ้านสะพุง
73.75
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ ครัวกลาง 1.นางสาว ปรียานุช คำมา
8 โรงเรียนบ้านตระกวน
73.50
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศบำรุง 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
 
80. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
93.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา นางวงษ์ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2 โรงเรียนบ้านจานบัว
92.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา เรียมแสน 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
 
81. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง 1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
2 โรงเรียนบ้านตูม
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล 1.นาย เด่นชัย สัมทาน
3 โรงเรียนบ้านสะพุง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง คันธรัตน์ ล้อมเกษ 1.นางสาว ปรียานุช คำมา
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา ชวนกลาง 1.นาง จำเริญ ขอจงสุข
5 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
77.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริวิภา พิมพ์ทอง 1.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
6 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวง 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
7 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
8 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทองปาน 1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
9 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
73.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปาลิตา มะโนชาติ 1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ รุ่งสันเทียะ 1.นาย คำรณ อสิพงษ์
11 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
71.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทะเสน 1.นาง รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
12 โรงเรียนบ้านตระกวน
70.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย แมนศักดิ์ ฉิมเชิด 1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
69.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภูริภัทร จันทลัด 1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
14 โรงเรียนบ้านจานบัว
68.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ธนัชพร ทาศรี 1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
15 โรงเรียนบ้านตาแบน
67.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วรัญญา พาลี 1.นางสาว ธันยพร จำปาแก้ว
16 โรงเรียนบ้านปุน
65.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐชพน พาลี 1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
17 โรงเรียนบ้านตระกาจ
0.00
17
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ภัทรภา ห่อทรัพย์ 1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
 
82. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติญานุช สายทอง 1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
2 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา 1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ กาลพัฒน์ 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
4 โรงเรียนบ้านจานบัว
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
5 โรงเรียนบ้านปุน
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันธ์รวิชญ์ พันธ์โบ 1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
89.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประทุมวงศ์ 1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
7 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
87.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์ 1.นาย คำรณ อสิพงษ์
8 โรงเรียนบ้านโนนแก
86.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรณิชา วรรณ์ทอง 1.นาง วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
9 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง 1.นางสาว ดารณี สีสารี
10 โรงเรียนบ้านตระกวน
84.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ฉิมเชิด 1.นางสาว วิริยา โยธา
11 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
83.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ หอมทรง 1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
12 โรงเรียนบ้านกระหวัน
82.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ เทียนศรี 1.นาง วัลลิยา ไกรรักษ์
13 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
81.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์ 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
14 โรงเรียนบ้านตาแบน
80.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุธิดา ประทุมวงศ์ 1.นาง สายสิน เพชรดา
15 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
79.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิชาติ ไพรป่า 1.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
16 โรงเรียนบ้านสะพุง
78.00
16
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ไหมนะ แซะอามา 1.นางสาว ปรียานุช คำมา
17 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
77.00
17
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เมทะนี ไชยนาม 1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
18 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
0.00
18
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย เทพสุทิน ทองอ่อน 1.นาย วิษณุ ไชยะนา
 
83. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ประทุมวงษ์ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2 โรงเรียนบ้านตูม
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มะตูม 1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
3 โรงเรียนบ้านจานบัว
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรกนก สาลี 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
4 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันนิดา นางวงค์ 1.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
 
84. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 (0274)
 
85. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0275)
 
86. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0276)
 
87. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
90.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
88.20
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์ 1.นางสาว ดารณี สีสารี
3 โรงเรียนบ้านโนนแก
83.20
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรินทร คำเพ็ชร 1.นาง ละมัย เจตินัย
4 โรงเรียนบ้านปุน
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ นิระเม็ด 1.นาย บุญ่ง สายลาด
5 โรงเรียนบ้านตูม
82.60
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บงกช มะตูม 1.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
80.40
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาตรี สิงห์ป้อง 1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
7 โรงเรียนบ้านตระกวน
76.80
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อารียา วงษ์หนองแวง 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
 
88. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0280)
 
89. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 (0281)
 
90. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0282)
1 โรงเรียนบ้านตูม
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติยา เบ้าเงิน 1.นางสาว อรพรรณ เรื่อเรือง
 
91. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0283)
 
92. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0284)
1 โรงเรียนบ้านตูม
87.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา 1.นางสาว อรชร คำศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
84.60
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภลักษ์ เมาหวล 1.นางสาว สายทอง สีสวย
 
93. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0285)
 
94. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0287)
1 โรงเรียนบ้านตูม
91.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วารุณี วรรณธรรม
2.เด็กหญิง นันทริกา ขุนพรม
3.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
4.เด็กหญิง ดวงฤทัย มะตูม
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
6.เด็กหญิง วรรณิภา อุสาหะ
7.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
2.นางสาว กนกอร คำนึง
3.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
 
95. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านตูม
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
 
96. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจมาศ บุรมย์
2.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
1.นางสาว ปิยภาณี ดอนผดุง
2 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ อนันต์
2.เด็กหญิง ชุติกาญน์ สายทอง
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
2.นาง กรรณิการ์ คำศรี
3 โรงเรียนบ้านตระกวน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
2.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงศ์
1.นางสาว วิริยา โยธา
4 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนินาถ คำเหลือ
2.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
5 โรงเรียนบ้านขนาด
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวา นางวงค์
2.เด็กหญิง ปนิดา บุตรยากลัด
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
6 โรงเรียนบ้านสลับ
83.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชูชิต
2.เด็กหญิง ปาลิษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
7 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
79.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เพชรรัตน์ ขันทอง
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีโวหะ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
78.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง กมลชนก พาสุข
1.นาง เปรื่องศรี วันริโก
2.นาง จารุณี กาวีระ
9 โรงเรียนบ้านตระกาจ
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ วรเชษฐ
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
73.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
11 โรงเรียนบ้านปุน
72.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร แสงสว่าง
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
 
97. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มโนธรรม
2.เด็กหญิง ศิริภัสสร ทาธร
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุธิตา ร่วมทรัพย์
2.เด็กหญิง น้ำ นาคสวัสดิ์
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภาพร โพธิ์พุ่ม
2.เด็กหญิง สุพิชญา เชื้อสาย
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
4 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ คำกิ่ง
2.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ บุญเรื่องศรี
3.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ บุญเรื่องศรี
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
2.นาง กรรณิการ์ คำศรี
5 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา นิสัย
2.เด็กหญิง วันนิสา วังทอง
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
83.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิวาพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง ศศิธร ชูใจ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
7 โรงเรียนบ้านขนาด
82.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงศ์คำจันทร์
2.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงค์
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
8 โรงเรียนบ้านตระกวน
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรางนวน
2.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
9 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
75.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ จรเด็จ
2.เด็กชาย ปกรวุฒิ เบ็ญมาส
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
2.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
10 โรงเรียนบ้านกระหวัน
73.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ มะลิวงศ์
2.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
1.นาง วัลลิยา ไกรรักษ์
11 โรงเรียนบ้านตาแบน
72.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐฑริกา ใจหล้า
2.เด็กหญิง ชิดชนก ศรีสุก
1.นางสาว ธันยพร จำปาแก้ว
2.นาง สายสิน เพชรดา
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
71.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติมา ขำคง
2.เด็กหญิง จงรักษ์ ไชยชาญ
1.นาง เปรื่องศรี วันริโก
2.นาง จารุณี กาวีระ
13 โรงเรียนบ้านปุน
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง กัลญา กอดทอง
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เสลาดอน
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
 
98. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มนูญ สมศรี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มปัญญา
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2 โรงเรียนบ้านจานบัว
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาณัฐ ศรีเสริม
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วรรณทวี
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสินี คูณผล
2.เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ไชยคง
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
 
99. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านตูม
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรา กิ่งก้าน 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
2 โรงเรียนบ้านจานบัว
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา อุสาหะ 1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
72.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ พันธ์มะลี 1.นาย โอภาส สุมาลี
 
100. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
90.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
2.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ศรีพรม
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
2.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2 โรงเรียนบ้านสลับ
75.33
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิชชาภา ทองเติม
2.เด็กหญิง รจนา นางวงค์
3.เด็กหญิง พัชรดา ปลื้มใจ
1.นางสาว นฤภา สังลา
2.นาง กรกนก พลนงค์
3 โรงเรียนบ้านตระกาจ
72.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ไกรภพ สาระคู
2.เด็กหญิง วรัชภรณ์ โปรดสูงเนิน
3.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลกะกุล
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
64.00
4
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิศญาภรณ์ บัวสร
2.เด็กหญิง วีรยา เย็นประโคน
3.เด็กหญิง ณัฎฐ์นรี หอมทรง
1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
2.นาง วรรณี กาละพัฒน์
5 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
63.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง หทัยทิพย์ วันนา
3.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
1.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
2.นาง สมาพร พุ่มอยู่
 
101. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กชาย อภิลักษณ์ พรหมมามั่น
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ เทียมดง
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2 โรงเรียนบ้านตูม
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิวิมล อุสาหะ
2.เด็กหญิง อรรัมภา สิมศรี
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
2.นางสาว สุวรรณี อุ่นคำ
3 โรงเรียนบ้านตระกาจ
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
2.เด็กชาย เอกพล อยู่พ่วง
3.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
74.33
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริพร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง อาทิตยา นาจันทร์
3.เด็กหญิง พิมญาดา ศรีสะอาด
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
73.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิรักษ์ นามวงศ์
2.เด็กชาย วรรชนะ ประสาวะทัง
3.เด็กหญิง ชญาดา พรจันทร์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
6 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
67.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรแก้ว
2.เด็กชาย จารุพิชญ์ ใสศรีจันทร์
3.เด็กหญิง ณภัทร ประทุมวงค์
1.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
 
102. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 (0313)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดุรงค์ฤทธิ์ บุรุษสุจริต
2.เด็กหญิง อทิตยา ทนที
3.เด็กหญิง กุสุมา เกษเหม
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
 
103. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 (0314)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ตุ้มทรัพย์ 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
 
104. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 (0315)
 
105. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 (0316)
 
106. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 (0317)
 
107. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 (0323)
 
108. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 (0324)
 
109. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 (0325)
 
110. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 (0326)
 
111. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 (0327)
 
112. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 (0328)
 
113. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 (0329)
 
114. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 (0330)
 
115. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 (0331)
 
116. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 (0332)
 
117. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 (0333)
 
118. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 (0334)
 
119. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 (0335)
 
120. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 (0336)
 
121. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 (0337)
1 โรงเรียนบ้านโนนแก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิศิลป์ คำพันธ์ 1.นาง ละมัย เจตินัย
2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้ววงษา 1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
4 โรงเรียนบ้านตระกวน
0.00
4
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุธิกานต์ มีตาบุญ 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
 
122. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 (0338)
 
123. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 (0339)
 
124. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 (0341)
 
125. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 (0343)
 
126. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 (0345)
 
127. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 (0347)
 
128. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 (0348)
 
129. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
83.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ อัฐแป 1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ปลาทอง 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน
79.33
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
4 โรงเรียนบ้านตาแบน
76.66
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีระพัฒน์ เกษาชาติ 1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
5 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
76.65
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุวรรณ ศรีสำโรง 1.นาย ทองจันทร์ ศรีสาเนตร
6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
75.33
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บวร ประหยัด 1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
7 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ จินดาบุตร 1.นางสาว ดารณี สีสารี
8 โรงเรียนบ้านตูม
74.66
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปัตพงศ์ แนบเนียม 1.นาย สมนึก พันมะลี
9 โรงเรียนบ้านตระกวน
71.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุรศรี พันธ์มะลี 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
70.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ วงค์ไชยา 1.นางสาว สมาพร พุ่มอยู่
11 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
69.33
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กอบลาภ แก้ววงษา 1.นาย เสมอ สีน้อย
12 โรงเรียนบ้านตระกาจ
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
13 โรงเรียนบ้านปุน
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง 1.นาย บุญส่ง สายลาด
 
130. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
60.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
 
131. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2 โรงเรียนบ้านตูม
79.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สถาพร มะตูม 1.นาย สมนึก พันมะลี
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐชนน เพ็ชรนิล 1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
 
132. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ 1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
2 โรงเรียนบ้านตาแบน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรษา ดวงเด่น 1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
83.67
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ติงสะ 1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
4 โรงเรียนบ้านตูม
81.67
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส่วงเมา 1.นาย สมนึก พันมะลี
5 โรงเรียนบ้านโนนแก
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชนิสรา นามพันธ์ 1.นาง ละมัย เจตินัย
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า อิ่มบุญ 1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
7 โรงเรียนบ้านตระกวน
75.20
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พนิดา สินไทย 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
8 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธนิชา ดวงตา 1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
74.67
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม 1.นางสาว เกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
10 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
71.67
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐชยา โสดามัก 1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน
70.67
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุทธิดา จำปาใด 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
12 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
68.33
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ชูชื่น 1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
13 โรงเรียนบ้านตระกาจ
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปภาวี โพธิ์หลง 1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
 
133. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนพร คำเหลือ 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
2 โรงเรียนบ้านตูม
86.66
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภา อุสาหะ 1.นาย สมนึก พันมะลี
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริยากร ไพรบึง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
4 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
85.66
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติมา เม่นวังแดง 1.นาง ธนกร แนบเนียม
 
134. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2 โรงเรียนบ้านตูม
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง 1.นาย สมนึก พันมะลี
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง 1.นางสาว เกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
4 โรงเรียนบ้านกระหวัน
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทนา มะโนชาติ 1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
6 โรงเรียนบ้านโนนแก
81.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา เขตนิมิต 1.นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
7 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
79.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
8 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
78.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ นาคกิ่ง 1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
9 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
77.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธาวัลย์ รุ่งเรือง 1.นาย เสมอ สีน้อย
10 โรงเรียนบ้านตระกวน
76.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฉัตรติพร แสงสะท้าน 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
11 โรงเรียนบ้านสะพุง
75.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บาททอง 1.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
 
135. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0373)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจตรินทร์ สังข์สุทธิ์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
2 โรงเรียนบ้านตูม
79.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศรันย์ เรื่อเรือง 1.นาย สมนึก พันมะลี
 
136. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านตูม
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ 1.นาย สมนึก พันมะลี
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐพร รื่นฤทัย 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผัลย์ศุภา ยงรัมย์ 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
 
137. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 (0375)
1 โรงเรียนบ้านตูม
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
 
138. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 (0376)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สาริน นุยลา
2.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
3.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
4.เด็กชาย ปรเมศ สาลี
5.เด็กชาย พชรพล ประสาทเขตการ
6.เด็กหญิง กานดา ทารา
7.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
8.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
9.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
10.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
2 โรงเรียนบ้านสะพุง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศวะ คำพรม
2.เด็กชาย สิทธิโชค สุขภูวงค์
3.เด็กชาย ชินวัตร ศรีสะอาด
4.เด็กชาย ทนงศักดิ์ เสาว์วันดี
5.เด็กชาย โชคทวี ลาพันธ์
6.เด็กหญิง จิตสินี ใจดี
7.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ปิดตังระกา
8.เด็กหญิง วันวิสา อัดแป
9.เด็กหญิง จิราภร พิลาแก้ว
10.เด็กหญิง จิดาภา สร้อยสูงเนิน
1.นาย จำเนียร วิลัยหล้า
2.นางสาว ยุพิน คำภานิล
3.นาง สุนันทา ตังสุข
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกร ประทุมวง
2.เด็กชาย วัชรากรณ์ อบอุ่น
3.เด็กชาย พสุเทพ อบอุ่น
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อบอุ่น
5.เด็กหญิง นันธิดา อิ่มอ้วน
6.เด็กหญิง นิธินันท์ สะใบ
7.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
8.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
3.นาง ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
4 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร แก่นแก้ว
2.เด็กชาย ภาคภูมิ พะวงค์แสง
3.เด็กชาย ฐาปกรณ์ รัตนทอง
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ ระดาบุตร
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์สายออ
6.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมน
7.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
8.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงสีทอง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
 
139. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0377)
1 โรงเรียนบ้านตูม
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย ปิติพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย วรวุฒิ มะตูม
4.เด็กชาย วฤทธิ์ แนบเนียม
5.เด็กชาย สันติภาพ ชัวจิตร
6.เด็กหญิง นุชนารถ ปุงดานนท์
7.เด็กหญิง วิมลสิริ อุสาหะ
8.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
9.เด็กหญิง รัศมี กิ่งก้าน
10.นางสาว นิรากร หงษ์เหิน
1.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกชัย นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนกฤต วงษ์วรรณ์
3.เด็กชาย ไตรภูมิ ศรีกงเหนือ
4.เด็กชาย เกียรติชัย นาครินทร์
5.เด็กหญิง เพียงใจ คมใสย์
6.เด็กหญิง ผ่องมุณี ประเสริฐชาติ
7.เด็กหญิง อนันตยา สาลีพรม
8.เด็กหญิง พิไลวรรณ ชูใจ
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
 
140. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 (0378)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
4.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
5.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
6.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
7.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
8.เด็กหญิง ชุติกาญ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
 
141. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0379)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ ลำเฟือย
2.เด็กหญิง ศันศนีย์ มะลิลำ
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ แนบเนียม
4.เด็กหญิง พรชนก มะลิลำ
5.เด็กหญิง สายแก้ว เบ้าทอง
6.เด็กหญิง สมฤดี แนบเนียม
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
 
142. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 (0395)
1 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณษา คูณแก้ว
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
4.เด็กหญิง อรุณี พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ ไชยเนตร
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
 
143. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 (0396)
 
144. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 (0398)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
4.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
5.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
6.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
7.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
8.เด็กหญิง ชุติกาญ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
 
145. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0399)
 
146. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 (0400)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
85.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
2.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
 
147. การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 (0404)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
86.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
2.เด็กหญิง พัชรภา เลิศรู้
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
 
148. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 (0500)
 
149. การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 (0501)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปราง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
 
150. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 (0502)
 
151. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 (0503)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
 
152. การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 (0504)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
 
153. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 (0505)
 
154. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 (0506)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระพงษ์ คำเหลืองดี 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
 
155. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 (0507)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
 
156. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 (0508)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิรุท พันธ์แก่น 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
 
157. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 (0509)
 
158. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 (0601)
1 โรงเรียนบ้านตูม
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
 
159. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ อัฐแป 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บัญญพนต์ วงค์คำจันทร์ 1.นาง สมสตรี วงค์แสง
3 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง 1.นางสาว ดารณี สีสารี
4 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระเกียรติ มะโนชาติ 1.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
5 โรงเรียนบ้านตระกวน
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
6 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
0.00
6
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
 
160. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0603)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม 1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
 
161. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล 1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
2 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส 1.นาง ระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
3 โรงเรียนบ้านสลับ
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทะน้อย 1.นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
4 โรงเรียนบ้านตระกวน
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรภา เลิศรู้ 1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ไชยธงรัตน์ 1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์ 1.นางสาว เกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
7 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
84.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวดี หาญศึก 1.นาง ธิดารัตน์ วงษ์แก้ว
8 โรงเรียนบ้านตูม
83.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู 1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
9 โรงเรียนบ้านขนาด
82.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา นางวงค์ 1.นางสาว วราภรณ์ คำเหลือ
10 โรงเรียนบ้านกระหวัน
81.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา 1.นาง สมสตรี วงค์แสง
11 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
80.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรา หมุ่ยโท 1.นางสาว เอมอมร วงศ์แก้ว
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
 
162. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติยา สายสินธิ์ 1.นาง ลิธานันท์ คำโท
2 โรงเรียนบ้านตูม
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทานตะวัน กันศัตรู 1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา นิจาย 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
 
163. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 (0643)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุภาพ
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
5.เด็กชาย นิรุทธ์ พันธ์แก่น
6.เด็กหญิง ปริยากร ไพรบึง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
3.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
 
164. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร มะโนชาติ
2.เด็กหญิง นภัสภรณ์ ติงสะ
3.เด็กหญิง สุนิสา สิงห์ซอม
1.นางสาว หัสยา เชิดชู
2.นาง รุจจิราภรณ์ แก้วสิมมา
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติโชค จันแจ้ง
2.เด็กชาย กิตติพันธ์ พลภักดี
1.นาย เกษม พันธ์แก่น
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
3 โรงเรียนบ้านขนาด
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรพล คำบุญเรือง
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ นางวงค์
3.เด็กหญิง กนกพร กาลพัฒน์
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
4 โรงเรียนบ้านจานบัว
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติกร มาตรา
2.เด็กชาย ศักดินนท์ เหล่าแค
3.เด็กชาย พงศธร แพงพรม
1.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
2.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
5 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรการ สายเสนาะ
2.เด็กชาย ธีรเทพ ใสศรีจันทร์
3.เด็กชาย ศาสตราวุธ บัวหอม
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
6 โรงเรียนบ้านตาแบน
84.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิชคุณ โทศก
2.เด็กชาย จักรกฤษ ทาวังราช
3.เด็กชาย ภูติวัฒน์ ย่อมมี
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว จตุพร ทุมชาติ
7 โรงเรียนบ้านสะพุง
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ หอมจันทร์
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ วุฒนา
3.เด็กหญิง สุภัสรา นางวงค์
1.นางสาว นิรัชฎา คำมา
8 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
81.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชิต สุภาพ
2.เด็กชาย ณััฐวุฒิ เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง ไอลดา พันมลี
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
2.นางสาว อรพรรณ ไชยพันธ์
9 โรงเรียนบ้านกระหวัน
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรศักดิ์มนตรี ใสปาน
2.เด็กชาย พิทวิส ชื่่นชาย
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำแก้ว
1.นางสาว ภิญญาพัชญ์ เทียมดง
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
10 โรงเรียนบ้านตูม
78.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยการ จันทร
2.เด็กหญิง กฤติกา จันทา
3.เด็กหญิง สุพัตรา เรื่อเรือง
1.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
11 โรงเรียนบ้านสลับ
77.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย คฑาวุธ ไทยบู่
2.เด็กชาย ณัฎภูมิ เชิดชู
3.เด็กหญิง ชุตินันท์ สวัสดิชัย
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
12 โรงเรียนบ้านตระกวน
76.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เคามั่น
2.เด็กหญิง ศุภาพร มะณีจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติมา ปรางนวน
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
13 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
75.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรศักดิ์ หมวดประโคน
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ร่วมทรัพย์
3.เด็กชาย ณัฏฐชัย ใจเรือง
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นาง สาริกา วิเศษแสงจันทร์
14 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
74.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธันญา ใจเรือง
2.เด็กชาย ปณชัย สุวรรณวงค์
3.เด็กหญิง นันทกาญจน์ จันทาโสม
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
74.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปวีณรดา มะณีจันทร์
2.เด็กหญิง อนันตพร คำทวี
3.เด็กหญิง สิรินันท์ ละครศรี
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
16 โรงเรียนบ้านตระกาจ
73.00
16
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พริศร อำนวย
2.เด็กหญิง ปุณยวีร์ พิมพ์ทอง
3.เด็กหญิง เบญญาภา สายสังข์
1.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
17 โรงเรียนบ้านปุน
73.00
17
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนันดา คูณขุนทด
2.เด็กชาย กฤษภัค วงค์จันทร์
3.เด็กหญิง อุสุมา ไชยโยธา
1.นาง สมบัติ หนองม่วง
18 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
72.00
18
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พชรพล วงษ์วาฬ
2.เด็กชาย บุลากร เยาวเรศ
3.เด็กหญิง ปนิตา ไพรบึง
1.นาง สายแก้ว แซ่เซียว
19 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
72.00
19
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย คณิศร โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง สายฝน อ่อนสุด
3.เด็กหญิง พิชยาภรณ์ เสนาะนำ
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
20 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
71.00
20
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วาจาสัจ
2.เด็กหญิง สุภาวดี การละออ
3.เด็กหญิง สุวิชญา ดีเหมือนตระกูล
1.นาย อาทิตย์ สุนทรา
2.นาง สมคิด บัวงาม
21 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
70.00
21
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คชแพทย์
2.เด็กชาย อัยวุฒิ ถิ่นกำแพง
3.เด็กหญิง สุนิสา บุญรักษา
1.นางสาว อพิชยา ทวี
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
 
165. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤษ สุขเฉลิม
2.เด็กหญิง พิมพรรณ มะโนชาติ
3.เด็กหญิง รัตติกานต์ ศรีแก่
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา พะนะสุข
2.เด็กหญิง ศิริกานภา เครือพันธ์
3.เด็กหญิง รัทรินทร์ ลีลาศ
1.นาง บุญส่ง สีน้อย
3 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คัมภีร์ ย่อมมี
2.เด็กหญิง วรัญญา ศรีชาติ
3.เด็กหญิง จรัญทิพย์ ประทุมวงค์
1.นางสาว หัสยา เชิดชู
2.นาง อำคา สร้อบสุวรรณ์
4 โรงเรียนบ้านสลับ
94.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินิภา สีละ
2.เด็กหญิง ณัฏฐาริยากร พิมพา
3.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เที่ยงธรรม
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
5 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
93.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทพัฒน์ ดีตะขบ
2.เด็กหญิง กันมณี เบ็ญมาตร
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ มะโนชาติ
1.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
2.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพจน์ บุญจูง
2.เด็กหญิง ทักษพร วิเศษแสงจันทร์
3.เด็กหญิง สุภนันท์ ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นาง สาริกา วิเศษแสงจันทร์
7 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
89.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริภาพร นามเสาร์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน สมเศร้า
3.เด็กหญิง จุฑามาศ เทิญทะเกษ
1.นางสาว อพิชยา ทวี
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
8 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
88.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา แบเนียม
2.เด็กหญิง อัมธิดารา จันมลตรี
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทรงทัน
1.นางสาว อรพิน ทูลไชย
2.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
9 โรงเรียนบ้านจานบัว
87.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กหญิง พัชริดา ศรีคำ
1.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
10 โรงเรียนบ้านขนาด
86.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พลอยปภัส นางวงษ์
2.เด็กหญิง ธิชาภรณ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง สรัญญา กิ่งจันมล
1.นาง มณีรัตน์ โกสุม
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
11 โรงเรียนบ้านตระกวน
85.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ หาญกล้า
2.เด็กหญิง วรรณิภา อบอุ่น
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
12 โรงเรียนบ้านตูม
84.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญยกร มะตูม
2.เด็กหญิง ชญนิษฐ์ เบ้าทอง
3.เด็กหญิง ปิยะนุช ประทุม
1.นาง อรอนงค์ ธรรมบุตร
2.นาง มยุรี จันทร์ป้อง
13 โรงเรียนบ้านตระกาจ
83.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งนภา สีโทน
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ แผ่นณรงค์
3.เด็กหญิง จุฑามาศ โทสา
1.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
14 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
82.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิติภัทร เอื้อเฟื้อ
2.เด็กหญิง พิมพ์ลดา หมวกพิมาย
3.เด็กหญิง ดารินทร์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธ์
2.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
79.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ครุตานนท์
2.เด็กหญิง ชรินทิพย์ เสาร์คำ
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา แสงอรุณ
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
16 โรงเรียนบ้านสะพุง
78.00
16
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงศกร จันทศรี
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำมา
3.เด็กหญิง ช่อลดา คำมา
1.นางสาว นิรัชฎา คำมา
17 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
77.00
17
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงศธร แจ่มปัญญา
2.เด็กหญิง นภัสสร มิ่งขวัญ
3.เด็กหญิง สุภัสสภา เกษี
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
18 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
76.00
18
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศุพัตสร คูณแก้ว
2.เด็กหญิง สุพิชชา เหลาทอง
3.เด็กหญิง จิรภิญญา่ อินสมบัติ
4.เด็กหญิง จิรภิญญา่ อินสมบัติ
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
19 โรงเรียนบ้านตาแบน
75.00
19
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อรพิมล สิงหาเวช
2.เด็กหญิง จิรัชญา หาญสู้
3.เด็กหญิง วรรณิดา พาลี
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว จตุพร ทุมชาติ
20 โรงเรียนบ้านปุน
75.00
20
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรัญญา ยอยอด
2.เด็กหญิง สุภักธิดา พิละ
3.เด็กหญิง อนันตญา มูลดับ
1.นาง กลอยใจ อาการ
 
166. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
95.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวิมล คำเหลือ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2 โรงเรียนบ้านตูม
87.60
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกษสุดา ศรีชมภู 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
 
167. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0731)
 
168. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
89.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสรดา อัฐแป 1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2 โรงเรียนบ้านตูม
86.66
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรทิพย์ แซ่ลี 1.นาย สมนึก พันมะลี
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พีรภรณ์ นางวงค์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
 
169. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 (0734)
1 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
95.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาศ
2.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
3.เด็กหญิง ปวีณา ศรีกะชา
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัตน์นคร พันสายออ
2.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มลตรี
1.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
2.นาง นัฐอนงค์ ห่อทรัพย์
3 โรงเรียนบ้านตระกวน
93.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
2.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
4 โรงเรียนบ้านปุน
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนัญญา เกิดแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
 
170. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
86.33
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล 1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
3 โรงเรียนบ้านตูม
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง 1.นาย สมนึก พันมะลี
4 โรงเรียนบ้านโนนแก
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปพิชญา ภูยาดวง 1.นาง ละมัย เจตินัย
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชื่นกมล ศิริขันแสง 1.นาย ไพศาล คำโท
6 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
78.66
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรรณภา มะโนชาติ 1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
7 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
78.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง บุญยวีรย์ จิตประพันธ์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
8 โรงเรียนบ้านตระกวน
73.66
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อารียา วงษ์หนองแวง 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
 
171. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านตระกาจ
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข 1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ ถันทอง 1.นาย ไพศาล คำโท
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
4 โรงเรียนบ้านตูม
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม 1.นาย สมนึก พันมะลี
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ วิเศษจันทร์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
6 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ยุวรัตน์ โยธา 1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
 
172. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 (0747)
 
173. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 (0748)
 
174. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 (0749)
 
175. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 (0750)
 
176. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 (0751)
1 โรงเรียนบ้านตูม
81.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย อภิรทัศน์ ลาวเมือง
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ แซ่ย่าง
4.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ศรีอ่อน
5.เด็กหญิง แอนบุษบา โพธิ์คำ
1.นางสาว อำพร เวียงคำ
2.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน