ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่


1. ภาษาไทย


2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ โสมมา
2.เด็กชาย สิทธิพล เดือนเพ็ง
1.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านสะพุง
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติสุข ส่องสีโรจน์
2.เด็กชาย เกียรติดำรง หอมจันทร์
1.นาย สุเทพ จันทเขต
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านโนนแก
99.96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ บัวจันทร์
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ นิสวงค์
1.นาย สุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนบ้านตูม
85.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
2.เด็กชาย ศตวรรษ นามพลาย
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ อุดร
2.เด็กชาย ธวัชชัย มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
82.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั่ง
2.เด็กชาย ธีรนัย ประทุมวงษ์
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ประทุมวงศ์
4.เด็กชาย นาถทวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กหญิง กัณฐมณี เทศบำรุง
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิตรภานุ สุกาทร
2.เด็กหญิง นงนภสร แสงเหลือง
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
93.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ เพียซิน
2.เด็กหญิง รัตนาวลี คูณสม
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนธยา สะใบ
2.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
การประกวดภาพยนตร์สั้นม.1-ม.3 (0751)
1 โรงเรียนบ้านตูม
81.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย อภิรทัศน์ ลาวเมือง
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ แซ่ย่าง
4.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ศรีอ่อน
5.เด็กหญิง แอนบุษบา โพธิ์คำ
1.นางสาว อำพร เวียงคำ
2.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรกนก ผ่องราษี 1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
93.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา นางวงษ์ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง 1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติญานุช สายทอง 1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ประทุมวงษ์ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านตูม
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจมาศ บุรมย์
2.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
1.นางสาว ปิยภาณี ดอนผดุง
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มโนธรรม
2.เด็กหญิง ศิริภัสสร ทาธร
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มนูญ สมศรี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มปัญญา
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านตูม
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรา กิ่งก้าน 1.นาย นันทวุฒิ รักไทย
การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
90.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
2.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ศรีพรม
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
2.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
91.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
2.เด็กชาย อภิลักษณ์ พรหมมามั่น
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ เทียมดง
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวม.1-ม.3 (0313)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดุรงค์ฤทธิ์ บุรุษสุจริต
2.เด็กหญิง อทิตยา ทนที
3.เด็กหญิง กุสุมา เกษเหม
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
95.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวิมล คำเหลือ 1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ

7. ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกป.1-ป.6 (0314)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ตุ้มทรัพย์ 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วงม.1-ม.3 (0328)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยป.1-ป.6 (0337)
1 โรงเรียนบ้านโนนแก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิศิลป์ คำพันธ์ 1.นาง ละมัย เจตินัย
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชายป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
83.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ อัฐแป 1.นาย คำรณ อสิพงษ์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
60.00
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ 1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ 1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนพร คำเหลือ 1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิงป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0373)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจตรินทร์ สังข์สุทธิ์ 1.นาง จีรนุช บรรเทา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านตูม
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ 1.นาย สมนึก พันมะลี
การประกวดขับขานประสานเสียงป.1-ป.6 (0375)
1 โรงเรียนบ้านตูม
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรินทร์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐพล ชมชื่น
3.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
4.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
7.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
8.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
9.เด็กหญิง สิริกร มะตูม
10.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
11.เด็กหญิง กันติยา มะตูม
12.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
13.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
14.เด็กหญิง ธัญญา แนบเนียม
15.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
16.เด็กหญิง ธิติยาทร พรมชาติ
17.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
18.เด็กหญิง รัชนีกร ต้นเกษ
19.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
21.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
22.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
23.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
24.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
25.เด็กหญิง อรัญญา ยาดี
26.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
27.เด็กหญิง จิราพร บุญเกื้อ
28.เด็กหญิง ณิชาภัทร ต้นเกษ
29.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
30.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
31.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
32.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
34.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
35.เด็กหญิง สุพัตตรา จิตอ่อน
36.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
37.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
38.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
39.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
40.เด็กหญิง วันยา เกศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
การประกวดขับขานประสานเสียงม.1-ม.3 (0601)
1 โรงเรียนบ้านตูม
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัฒน์นรี ลครศรี
2.เด็กหญิง ศิริพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง นิภารัตน์ อุสุ
4.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
5.เด็กหญิง มนฑาทิพย์ พันธ์คำ
6.เด็กหญิง สุปรานี ยาดี
7.เด็กหญิง อรวรา มะลิลำ
8.เด็กหญิง นิจวิภา ศรีสะอาด
9.เด็กหญิง กิติยา ยาดี
10.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
11.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
12.เด็กหญิง รัตนา นาคี
13.เด็กหญิง อรนภา รอดภักดี
14.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
15.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
16.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
17.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
18.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
19.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
20.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
21.เด็กหญิง กมลนิตย์ ต้นเกษ
22.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
23.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
24.เด็กหญิง เตชินี งามล้ำ
25.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
26.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
27.เด็กหญิง ขวัญฤดี แถวพัน
28.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพั้ว
29.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียม
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
31.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
32.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
33.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
34.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
35.เด็กหญิง วรรณวิษา ลาวเมือง
36.เด็กหญิง วรรณภา อุดม
37.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
38.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
39.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
40.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
3.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4.นาง ปวีณา บุญรักษา
5.นาง สุกัญญา สมนึก
6.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
7.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
8.นาง วิภาพรรณ เนตรอนงค์
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ อัฐแป 1.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายม.1-ม.3 (0603)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม 1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิงป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล 1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติยา สายสินธิ์ 1.นาง ลิธานันท์ คำโท
การประกวดวงดนตรีสตริงม.1-ม.3 (0643)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุภาพ
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
5.เด็กชาย นิรุทธ์ พันธ์แก่น
6.เด็กหญิง ปริยากร ไพรบึง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นาย ชัยณรงค์ มงคลเลิศ
3.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 (0731)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
89.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสรดา อัฐแป 1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิงป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
87.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชายป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านตระกาจ
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข 1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐานป.1-ป.6 (0376)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สาริน นุยลา
2.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
3.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
4.เด็กชาย ปรเมศ สาลี
5.เด็กชาย พชรพล ประสาทเขตการ
6.เด็กหญิง กานดา ทารา
7.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
8.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
9.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
10.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
การแข่งขันรำวงมาตรฐานม.1-ม.3 (0377)
1 โรงเรียนบ้านตูม
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ เบ้าทอง
2.เด็กชาย ปิติพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย วรวุฒิ มะตูม
4.เด็กชาย วฤทธิ์ แนบเนียม
5.เด็กชาย สันติภาพ ชัวจิตร
6.เด็กหญิง นุชนารถ ปุงดานนท์
7.เด็กหญิง วิมลสิริ อุสาหะ
8.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
9.เด็กหญิง รัศมี กิ่งก้าน
10.นางสาว นิรากร หงษ์เหิน
1.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
การแข่งขันระบำมาตรฐานป.1-ป.6 (0378)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
4.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
5.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
6.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
7.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
8.เด็กหญิง ชุติกาญ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
การแข่งขันระบำมาตรฐานม.1-ม.3 (0379)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ ลำเฟือย
2.เด็กหญิง ศันศนีย์ มะลิลำ
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ แนบเนียม
4.เด็กหญิง พรชนก มะลิลำ
5.เด็กหญิง สายแก้ว เบ้าทอง
6.เด็กหญิง สมฤดี แนบเนียม
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป.1-ป.6 (0395)
1 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณษา คูณแก้ว
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
4.เด็กหญิง อรุณี พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ ไชยเนตร
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์์
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ป.1-ป.6 (0398)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนก จึงตระกูล
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
4.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
5.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
6.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
7.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
8.เด็กหญิง ชุติกาญ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นาง ทิพาพร ศรีลามล
การแข่งขันการแสดงตลกป.1-ม.3 (0400)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
85.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
2.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
การแข่งขันการแสดงมายากลป.1-ม.3 (0404)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
86.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
2.เด็กหญิง พัชรภา เลิศรู้
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์

9. ภาษาต่างประเทศ

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนบ้านตูม
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิกฤษฎา ยาดี
2.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ป้อง
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ คุณสิม
4.เด็กหญิง ละอองดาว ไต่ไม้งาม
5.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
6.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ทองแพรว
1.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
2.นาย เด่นชัย สัมทาน
3.นาย ธนพล ร้านจันทร์
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านตูม
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุตสาหะ
2.เด็กชาย ธนชัย ต้นเกษ
3.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
4.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันทร์สูง
6.เด็กชาย นนทพัทธ์ ศรีสุข
1.นางสาว ประภาพร นวลนุกูล
2.นางสาว เบญจวรรณ์ ขันตี
การประกวดหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนบ้านขนาด
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิทยาพร การรัตน์
2.เด็กหญิง ศุภกุล นางวงค์
3.เด็กหญิง ฝันฤทัย สงโสด
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงค์พัทธ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ปนัดดา พาลี
3.เด็กหญิง ปิยะนันท์ สายพันธ์
1.นาย โอภาส สุมาลี
2.นางสาว รัตนา พันธ์มะลี

11. คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านปุน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
2.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง จิราพร แก้วจันทร์
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศินี พงษ์วัน
2.เด็กหญิง วันนา คำเหลือ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ป.4-ป.6 (0016)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีภูมิ จันทร์แดง
2.เด็กหญิง ศมนกร พิมพาพันธ์
1.นาย ยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0017)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
94.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรภนา เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บรรพชาติ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นครินทร์ มิ่งขวัญ
2.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านตูม
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาวเมือง
2.เด็กหญิง ศรัญญา ละครศรี
1.นาย วิชัย สลาเลิศ
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา แซ่โต๋ว
2.เด็กหญิง พรชิตา รักษาศิริ
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุดม หรดี
2.เด็กชาย ทิวา เอื้อนไธสง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สตรีรัตน์ ปานศรี
2.เด็กหญิง เจนจิรา อุสุ
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว อำพร เวียงคำ

12. หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีม.1-ม.3 (0251)
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิติพล เกษี
2.เด็กชาย มรุเดช จินพละ
3.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นาย บัณฑิกฤษฏิ์ สมมุติ
2.นาย บัญชา พรหมทา

13. การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 (0001)
1 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนจักร พันธนาม
2.เด็กหญิง ศศิธร ติงสะ
3.เด็กหญิง สุภารัตน์ สัตพันธ์
1.นาย สมาน นันคะ
2.นางสาว ถาวรมิน งามเนตร
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทาสะคู
2.เด็กชาย ณัฎธชัย ติงสะ
3.เด็กชาย ปฎิภาณ มะโนชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ม.1-ม.3 (0004)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทัตดนัย เริกชัย
2.เด็กชาย กฤษดา พาชื่น
3.เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.1-ม.3 (0006)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งจันมล
2.เด็กชาย สันติภาพ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสุด
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.4-ป.6 (0012)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สารพงศ์
2.เด็กหญิง นลพรรณ ประจันทร์
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ กำสุข
4.เด็กหญิง ชุติมา ประทุมวงค์
5.เด็กหญิง อุดมศรี นามวิชา
6.เด็กหญิง เกวลิน เบ็ยมาส
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็ด
2.เด็กหญิง สถิตาภรณ์ ทองมี
3.เด็กหญิง ภัทรวรรณ พงษ์วัน
4.เด็กหญิง มณีวรรณ ศรีจำปา
5.เด็กหญิง นันทินี ชูใจ
6.เด็กหญิง นิภาพรรณ ศรีกะชา
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
การแข่งขันโครงงานอาชีพป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านหนองรุง
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ บุญศรัทธา
2.เด็กหญิง ขนิษฐา สีสวย
3.เด็กหญิง มานิตา สารคิด
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
2.นาง พิชชา สุวรรณไชยรบ
การแข่งขันโครงงานอาชีพม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แก้วมณี กัณหา
2.เด็กหญิง พรพิมล ชูใจ
3.เด็กหญิง ปฐมาวรรณ ชูชื่น
1.นาง จีรนุช บรรเทา
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
89.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภารดร งามโคกกลาง
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มีราคา
3.เด็กหญิง สุธิดา เขินคำ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชรพล บัวลา
2.เด็กชาย จักรินทร์ สุขศรี
3.เด็กหญิง ดวงกมล จันทะศิลา
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
การแข่งขันแปรรูปอาหารป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรสา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง กฤษณา คำใส
3.เด็กหญิง วรรณภา จรเดช
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงม.1-ม.3 (0034)
1 โรงเรียนบ้านตูม
95.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุษยมาศ แนบเนียม
2.เด็กหญิง ปิยะภัส คันทา
3.เด็กหญิง อรอนงค์ โพธิ์ชัย
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ป.4-ป.6 (0048)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
88.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ภูการ
2.เด็กหญิง แพรวา ระดาบุตร
3.เด็กหญิง พรรภษา ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นาง อัญชนา บุญสุข
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ม.1-ม.3 (0050)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุพวดี เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำทูล
3.เด็กหญิง ฉันทนา ทำบุญ
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ป.4-ป.6 (0067)
1 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
84.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
2.เด็กหญิง อรอุมา บุญร่วม
3.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
2.นางสาว พรพิลา ดวงจันทร์
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6 (0734)
1 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
95.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงมาศ
2.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
3.เด็กหญิง ปวีณา ศรีกะชา
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา

14. ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร มะโนชาติ
2.เด็กหญิง นภัสภรณ์ ติงสะ
3.เด็กหญิง สุนิสา สิงห์ซอม
1.นางสาว หัสยา เชิดชู
2.นาง รุจจิราภรณ์ แก้วสิมมา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤษ สุขเฉลิม
2.เด็กหญิง พิมพรรณ มะโนชาติ
3.เด็กหญิง รัตติกานต์ ศรีแก่
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาง นฤมิตร ถันทอง

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนบ้านปุน
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
2.เด็กหญิง ช่อผกา ศรีมงคล
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ โทศก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านตูม
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวัฒน์ แสงอ่อน
2.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นาง ปวีณา บุญรักษา

18. เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินป.1-ป.6 (0233)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทรัช พันธ์มะลี 1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0236)
1 โรงเรียนบ้านขนาด
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มาริสา โพธิ์ไสย 1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6 (0239)
1 โรงเรียนบ้านตูม
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิษณุ เบ้าทอง 1.นางสาว อรชร คำศรี
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธินนท์ เจียงเพ็ง 1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านจานบัว
91.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ จันทะเสน 1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติกป.1-ป.6 (0248)
1 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
75.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทรงยศ ทองใสย์ 1.นางสาว เอมอร วงศ์แก้ว
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
90.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ 1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาม.1-ม.3 (0282)
1 โรงเรียนบ้านตูม
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติยา เบ้าเงิน 1.นางสาว อรพรรณ เรื่อเรือง
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0284)
1 โรงเรียนบ้านตูม
87.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา 1.นางสาว อรชร คำศรี
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0287)
1 โรงเรียนบ้านตูม
91.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วารุณี วรรณธรรม
2.เด็กหญิง นันทริกา ขุนพรม
3.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
4.เด็กหญิง ดวงฤทัย มะตูม
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
6.เด็กหญิง วรรณิภา อุสาหะ
7.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
2.นางสาว กนกอร คำนึง
3.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0162)
1 โรงเรียนบ้านปุน
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กหญิง พัชราภา ดวงเด่น
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านตระกาจ
96.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง สุนี ภาษี
3.เด็กหญิง ศิรินาจ เหมพลชม
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนบ้านสะพุง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุรมย์
2.เด็กชาย นัติรัฐ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ สมเศร้า
1.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0185)
1 โรงเรียนบ้านตระกวน
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล คานงอน
2.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันดี
3.เด็กชาย พรรณทวี วงษ์หนองแวง
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯไม่กำหนดช่วงชั้น (0209)
1 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
81.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
2.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพชร
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
93.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย บุรธัช หอมทรง
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0226)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
95.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกรณ์ ชื่่นจันทร์
2.เด็กชาย กนวรรธน์ ศรีคำ
3.เด็กชาย สุรชาติ ชอบทอง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0231)
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรารถนา เหลือผล
2.เด็กชาย กิตตินันท์ คุณต๊ะเสน
3.เด็กชาย โกสิน บรรดาศักดิ์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคนป.1-ป.6 (0501)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปราง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
การแข่งขันเดี่ยวพิณม.1-ม.3 (0503)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประพันธ์ ทองบาง 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
การแข่งขันเดี่ยวแคนม.1-ม.3 (0504)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมา 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
การแข่งขันเดี่ยวโหวดม.1-ม.3 (0506)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระพงษ์ คำเหลืองดี 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
การแข่งขันเดี่ยวโปงลางป.1-ป.6 (0507)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
การแข่งขันเดี่ยวโปงลางม.1-ม.3 (0508)
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิรุท พันธ์แก่น 1.นาย สุวิทย์ พากเพียร