หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย ทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ประธาน
2
นาย นพพล ศรีบ้านโพน
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
รองประธาน
3
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นาย เด่นชัย สัมทาน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาย สุเทพ จันทเขต
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย เฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
ประธาน
2
นาง ยุพิน ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาย จีระศักดิ์ ยาโน
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการ
4
นาง ธนกร แนบเนียน
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
5
นาย วัชระ รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย กันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ประธาน
2
นางสาว นวพร ขันทอง
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
รองประธาน
3
นาง จริยาวดี กาณวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
5
นาย เศรษฐ์สกล คันศร
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย ชัยณรงค์ หิรัญเรือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประธาน
2
นาย สันติ ตาอุดม
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
รองประธาน
3
นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
5
นางสาว พรรณี สมใจหวัง
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย พงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขนาด
ประธาน
2
นาง ขวัญเมือง ชมคำ
ครู โรงเรียนบ้านปุน
รองประธาน
3
นาง จารุณี กาวีระ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
4
นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
5
นาง สมสนิท อบอุ่น
ครู โรงเรียนบ้านตระกวน
กรรมการและเลขานุการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1
นาย พงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขนาด
ประธาน
2
นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาย รังสฤษฎฐ์ พิมพ์ทอง
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาย มงคลชัย ศรีหา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาย สุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแก
ประธาน
2
นาง สุกัญญา สมนึก
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง เพชรลี บุญสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นางสาว กฤติกา ปรารถนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
5
นาง ละมัย เจตินัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาย ชัยณรงค์ หิรัญเรือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประธาน
2
นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง สมบัติ หนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
5
นาง ยุพิน ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง กมลขันฑ์ ดวงจำปา
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
4
นาง ศรีสมร พะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นางสาว วาสนา ธงชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1
นาย พงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขนาด
ประธาน
2
นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาย รังสฤษฎฐ์ พิมพ์ทอง
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาย มงคลชัย ศรีหา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาย อำนาจ น้อยแสง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
4
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นางสาว ยุพิน ผาสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาย อำนาจ น้อยแสง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
4
นางสาว มลฤดี สมหนองหา
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นางสาว ยุพิน ผาสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาย อำนาจ น้อยแสง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
4
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นางสาว ยุพิน ผาสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาย บุญเล่ง บุตรศรี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะพุง
ประธาน
2
นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นางสาว วัลลิยา ไกรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นาย อาทิตย์ สุนทรา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
5
นาย เด่นชัย สัมทาน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาย บุญเล่ง บุตรศรี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะพุง
ประธาน
2
นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นางสาว วัลลิยา ไกรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นาย อาทิตย์ สุนทรา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
5
นาย เด่นชัย สัมทาน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นาย บุญเล่ง บุตรศรี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสะพุง
ประธาน
2
นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นางสาว วัลลิยา ไกรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
4
นาย อาทิตย์ สุนทรา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1
นาย ณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาจ
ประธาน
2
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นางสาว โสภา วันทะวงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง สมบัติ หนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง สมบัติ หนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง สมบัติ หนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1
นาย โกวิท บุญกันต์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน
ประธาน
2
นาย เสถียร ประทุมวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาจ
รองประธาน
3
นางสาว ยุพิน ผาสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาง สมสตรี วงค์แสง
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการและเลขานุการ
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาย วิชาญ กาณจนพัฒน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาย ปรัชญา ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาย โอภาส สุมาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นาย วิชาญ กาณจนพัฒน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาย ปรัชญา ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาย โอภาส สุมาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1
นาย ประกอบเกียรติ ชัยเกิด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
ประธาน
2
นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
4
นาย นันทวุฒิ รักไทย
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1
นาย ณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาจ
ประธาน
2
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นางสาว โสภา วันทะวงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
2
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
3
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย กันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ประธาน
2
นางสาว .เกษรินทร์ ดัดธุยาวัตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง จำเริญ ขอจงสุข จำเริญ ขอจงสุข
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
4
นาง อรทัย ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง จีระนุช บรรเทา
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1
นาย กันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ประธาน
2
นางสาว เกษรินทร์ ดัดธุยาวัตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง จำเริญ ขอจงสุข
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
4
นาง อรทัย ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง จีระนุช บรรเทา
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ประเวช สัตยากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาง ปรมาภรณ์ ทองสุ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง พิสมัย สารารัตน์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย กันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ประธาน
2
นางสาว เกษรินทร์ ดัดธุยาวัตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง จำเริญ ขอจงสุข
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
4
นาง อรทัย ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง จีระนุช บรรเทา
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย กันหา สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ประธาน
2
นางสาว เกษรินทร์ ดัดธุยาวัตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง จำเริญ ขอจงสุข
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
4
นาง อรทัย ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง จีระนุช บรรเทา
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นาย ประเวช สัตยากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาง ปรมาภรณ์ ทองสุ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง พิสมัย สารารัตน์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย ประเวช สัตยากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาง ปรมาภรณ์ ทองสุ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง พิสมัย สารารัตน์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย ประเวช สัตยากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย พรรณสิทธิ์ พูลแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
รองประธาน
3
นาง ปรมาภรณ์ ทองสุ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง พิสมัย สารารัตน์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นาย รัตนสิทธิ์ โสพล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจานบัว
ประธาน
2
นาย นิวัติ กำลังงาม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
4
นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันธ์มะลี สมนึก พันธ์มะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย รัตนสิทธิ์ โสพล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจานบัว
ประธาน
2
นาย นิวัติ กำลังงาม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
4
นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันธ์มะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นาย รัตนสิทธิ์ โสพล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจานบัว
ประธาน
2
นาย นิวัติ กำลังงาม
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
4
นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันธ์มะ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย รัตนสิทธิ์ โสพล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจานบัว
ประธาน
2
นาย นิวัติ กำลังงาม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
4
นางสาว ปุณยนุช หงษ์ลอย
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันธ์มะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย บุญส่ง สายลาด
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาง ทิพาพร ศรีลามล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นาง ธินัฐย์ชา หัสดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย นายบุญส่ง นายบุญส่ง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาง ทิพาพร ศรีลามล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นาง ธินัฐย์ชา หัสดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย บุญเล่ง สายลาด
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาง ทิพาพร ศรีลามล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นาง ธินัฐย์ชา หัสดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย บุญเล่ง สายลาด
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาง ทิพาพร ศรีลามล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นาง ธินัฐย์ชา หัสดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1
นาย วิเชียร โพธิ์สาชัย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสลับ
ประธาน
2
นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
รองประธาน
3
นางสาว รุ่งฤดี แก้วมุกดา
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
กรรมการ
4
นางสาว กฤณา ศรีกะชา
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นางสาว จินตนา หยิบหยก
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1
นาย วิเชียร โพธิ์สาชัย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสลับ
ประธาน
2
นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
รองประธาน
3
นางสาว กฤณา ศรีกะชา
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นางสาว รุ่งฤดี แก้วมุกดา
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
กรรมการ
5
นางสาว จินตนา หยิบหยก
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1
นาง กาญจนา เพิ่มวิไล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ประธาน
2
นางสาว อพิชยา ทวี
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นางสาว เริงฤดี มีราคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
กรรมการ
4
นาง อุ่นใจ จินดาการเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง กรกนก พลนงค์
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1
นาง กาญจนา เพิ่มวิไล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ประธาน
2
นางสาว อพิชยา ทวี
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นางสาว เริงฤดี มีราคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
กรรมการ
4
นางสาว อุ่นใจ จินดาการเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง กรกนก พลนงค์
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1
นาย เสมือน วรเชษฐ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตายู
ประธาน
2
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง สุขสันต์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
4
นางสาว จินตนา หยิบหยก
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
5
นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1
นาย เสมือน วรเชษฐ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตายู
ประธาน
2
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง สุขสันต์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
4
นางสาว จินตนา หยิบหยก
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
5
นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1
นาง กาญจนา เพิ่มวิไล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ประธาน
2
นางสาว อพิชยา ทวี
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นางสาว เริงฤดี มีราคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
กรรมการ
4
นาง อุ่นใจ จินดาการเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง กรกนก พลนงค์
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาง กาญจนา เพิ่มวิไล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ประธาน
2
นางสาว อพิชยา ทวี
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นางสาว เริงฤดี มีราคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
กรรมการ
4
นาง อุ่นใจ จินดาการเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง กรกนก พลนงค์
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1
นาย ประกอบเกียรติ ชัยเกิด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
ประธาน
2
นาง วิไล เครือพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
4
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1
นาย ประกอบเกียรติ ชัยเกิด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
ประธาน
2
นาง วิไล เครือพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
4
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการและเลขานุการ

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประธาน
2
นาย ณรงค์ศักดิ์ มีศรี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
4
นาย บุญทัน ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
กรรมการ
5
นาย ประสิทธิ์ สายเสน
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย เฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
ประธาน
2
นาย มานิต บุญสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
รองประธาน
3
นาย คำรณ อสิพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
4
นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
5
นาย ไพโรจน์ ภูติยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1
นาย เก้า อุทัยกรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาแบน
ประธาน
2
นาย ไพศาล คำโท
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาย แมน ประทุม
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
4
นาย เสนีย์ สมเสนาะ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาย จักรี ศิริบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาย หนัน อุสาย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ประธาน
2
นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
4
นาง เกษกนก ห่มเมือง เกษกนก ห่มเมือง
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
5
นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1
นาย หนัน อุสาย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ประธาน
2
นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
4
นาง เกษกนก ห่มเมือง
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
5
นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
5
นาย นายปราโมช ไพรบึง
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1
นาย ประกอบเกียรติ ชัยเกิด
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
ประธาน
2
นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รองประธาน
3
นาง สุภาพร สมเพ็ชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นางสาว อัมพร เวียงคำ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย ณรงค์ศักดิ์ มีศรี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาย มนตรี พรมโสภา
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
4
นาง กรกนก พลนงค์
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการ
5
นางสาว ยุพิน คำภานิล
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการและเลขานุการ
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1
นาย สุวิทย์ เบ้าทอง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาย ปราโมช ไพรบึง
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
กรรมการ
4
นาง จิรญา นวนแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย เก้า อุทัยกรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาแบน
ประธาน
2
นาย ปรีชา บุญสุข
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
รองประธาน
3
นาย วิชัย สลาเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาย ฐิติพล มีราคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
5
นาง กานต์พิชชา ไชยคุณ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย บุญส่ง สายลาด
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย คม สุธรรมมา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาย ธิติพล เกษรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
4
นางสาว วราพร แสงทอง
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นาย บัญชา พรหมทา
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาย บุญส่ง สายลาด
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย คม สุธรรมมา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาย ธิติพล เกษรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
4
นางสาว วราพร แสงทอง
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นาย บัญชา พรหมทา
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย สุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแก
ประธาน
2
นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รองประธาน
3
นาง ชุตินันท์ นางวงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุง
กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1
นาย วีระ แท่งทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองรุง
ประธาน
2
นาง นิภาพร ส่งเสริม
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นางสาว สุชัญญา เหมพนม
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการและเลขานุการ
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1
นาย ทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ประธาน
2
นาง จิรญา นวนแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาย บุญเต็ม พวงเพชร
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
5
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1
นาย ทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ประธาน
2
นาง จิรญา นวนแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาย บุญเต็ม พวงเพชร
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
5
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1
นาย ธัชชัย นาจำปา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกวน
ประธาน
2
นาง นิภาพร ส่งเสริม
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นางสาว ชิดโสม ม่วงมนตรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย บัณฑิกฤษฎ์ สมมุติ
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1
นาย วัชระ จันทร์แสง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นางสาว วีระนุช ศรีหาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รองประธาน
3
นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นาย มนตรี พรมโสภา
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นาย ธนพล ร้านจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1
นาย วัชระ จันทร์แสง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นางสาว วีระนุช ศรีหาบุตร
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รองประธาน
3
นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นาย มนตรี พรมโสภา
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นาย ธนพล ร้านจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1
นาย วัชระ จันทร์แสง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นางสาว วีระนุช ศรีหาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รองประธาน
3
นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นาย มนตรี พรมโสภา
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นาย ธนพล ร้านจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1
นาย วัชระ จันทร์แสง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นางสาว วีระนุช ศรีหาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รองประธาน
3
นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นาย มนตรี พรมโสภา
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการ
5
นาย ธนพล ร้านจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาง วัฒนา มั่นทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
ประธาน
2
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย วินัย มีศิลป์
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาย เสถียร เสถียร
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
5
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาจ
ประธาน
2
นาง สมคิด บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาย วีระชัย ดวงมาลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
กรรมการ
4
นาย นพพล ศรีบ้านโพน
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1
นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาจ
ประธาน
2
นาง สมคิด บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาย วีระชัย ดวงมาลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
กรรมการ
4
นาย นพพล ศรีบ้านโพน
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการและเลขานุการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาง วัฒนา มั่นทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
ประธาน
2
นาง ทิวา พินิจรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย วินัย มีศิลป์
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาย เสถียร ประทุมวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
5
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1
นาย สมศักดิ์ สุขศาลา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาง สุปราณี ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาง สมสมัย วงวาฬ
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
5
นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1
นาย สมศักดิ์ สุขศาลา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาง สุปราณี ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาง สมสมัย วงวาฬ
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
5
นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการและเลขานุการ
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาง อรทัย ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง ธาวินี ประทุมวงค์
ครู โรงเรียนบ้านตระกวน
กรรมการ
4
นาง วันเพ็ญ ศรีรส
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง นงลักษณ์ ไทยสะเทือน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาง อรทัย ยวนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง ธาวินี ประทุมวงค์
ครู โรงเรียนบ้านตระกวน
กรรมการ
4
นาง วันเพ็ญ ศรีรส
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง นงลักษณ์ ไทยสะเทือน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย เสมือน วรเชษฐ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตายู
ประธาน
2
นาง ธาวินี ประทุมวงค์
ครู โรงเรียนบ้านตระกวน
รองประธาน
3
นาย สนอง ชมคำ
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นาง สายแก้ว แซ่เซียว
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง ยุพิน กาญจนกาศ
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1
นาย เสมือน วรเชษฐ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตายู
ประธาน
2
นาง ธาวินี ประทุมวงค์
ครู โรงเรียนบ้านตระกวน
รองประธาน
3
นาย สนอง ชมคำ
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นาง สายแก้ว แซ่เซียว
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง ยุพิน กาญจนกาศ
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1
นาย โกวิท บุญกันต์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน
ประธาน
2
นาง เปรื่องศรี วันริโก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาง จรัญญา บุญกันต์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1
นาย โกวิท บุญกันต์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน
ประธาน
2
นาง เปรื่องศรี วันริโก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาง จรัญญา บุญกันต์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1
นาย เฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
ประธาน
2
นาง สำรี ห่อทรัพย์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
5
นางสาว ธนัชพร ตะนะภักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุง
กรรมการและเลขานุการ
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
รองประธาน
3
นาง พิสมัย ถิระโคตร
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาง วิไล เครือพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
รองประธาน
3
นาง พิสมัย ถิระโคตร
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาง วิไล เครือพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาง นางสุภาวิณี บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1
นาย สุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแก
ประธาน
2
นาง สุดาพร สารพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านปุน
รองประธาน
3
นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
4
นาง ศรีสมร พะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง อมรรัตน์ กรองกาญจน์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1
นาย สุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแก
ประธาน
2
นาง สุดาพร สารพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านปุน
รองประธาน
3
นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
4
นาง ศรีสมร พะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง อมรรัตน์ กรองกาญจน์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1
นาย เฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
ประธาน
2
นาง สำรี ห่อทรัพย์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รองประธาน
3
นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
5
นางสาว ธนัชพร ตะนะภักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุง
กรรมการและเลขานุการ

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาย วิชาญ กาญจนพัฒน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาง สมจิตร อันทรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รองประธาน
3
นาง บุญส่ง สีน้อย สีน้อย
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาง อรพิน ทูลไชย
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการ
5
นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาย นายเก้า อุทัยกรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาแบน
ประธาน
2
นาง มณีรัตน์ พรมสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านขนาด
รองประธาน
3
นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการ
4
นาง ถาวรมิน งามเนตร
ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
5
นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1
นาย โกวิท บุญกันต์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน
ประธาน
2
นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านปุน
รองประธาน
3
นาง อรชร คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาย วิษณุ ไชยะนา
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย สมศักดิ์ สุขศาลา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย วิศิษฐ์ โตชัย
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ประธาน
3
นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
4
นาง ลำไพ บุญราช
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการ
5
นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1
นาง วัฒนา มั่นทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
ประธาน
2
นาง วรรณี กาลพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาง สุกัญญา สมนึก
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง เพ็ชลี บุญสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง จุฑารัตน์ ผิวงาม
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาง วัฒนา มั่นทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
ประธาน
2
นาง วรรณี กาลพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาง สุกัญญา สมนึก
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง เพ็ชลี บุญสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง จุฑารัตน์ ผิวงาม
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง วัฒนา มั่นทองพิทักษ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
ประธาน
2
นาง วรรณี กาลพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาง เพ็ชลี บุญสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
4
นาง สุกัญญา สมนึก
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง จุฑารัตน์ ผิวงาม
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
กรรมการและเลขานุการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1
นาย วีระ แท่งทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองรุง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาย นันทวุฒิ รักไทย
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาย โอภาส สุมาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาย ไพโรจน์ ภูติยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการ
5
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย วีระ แท่งทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองรุง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาย นันทวุฒิ รักไทย
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาย ไพโรจน์ ภูติยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการ
4
นาย โอภาส สุมาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
5
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1
นาย วีระ แท่งทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองรุง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาย นันทวุฒิ รักไทย
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาย ไพโรจน์ ภูติยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการ
4
นาย โอภาส สุมาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
5
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย วีระ แท่งทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองรุง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย นันทวุฒิ รักไทย
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาย ไพโรจน์ ภูติยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการ
4
นาย โอภาส สุมาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
5
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1
นาย วีระ แท่งทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองรุง
ประธาน
2
นาย เฉลิม นิสวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รองประธาน
3
นาย สาคร คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
4
นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาย นันทวุฒิ รักไทย
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1
นาย ประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ประธาน
2
นาย วาศิษฐ์ บัวงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รองประธาน
3
นาย ไพโรจน์ ภูติยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
กรรมการ
4
นาย โอภาส สุมาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
กรรมการ
5
นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
ครู โรงเรียนบ้านจานบัว
กรรมการและเลขานุการ
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1
นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธี
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก
กรรมการ
4
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการ
5
นาย สมนึก พันมะลี
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการและเลขานุการ
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย พงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขนาด
ประธาน
2
นาง ประกายแก้ว สุขรี่
ครู โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รองประธาน
3
นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาย จำเนียร วิลัยหล้า
ครู โรงเรียนบ้านสะพุง
กรรมการ
5
นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย อำนาจ น้อยแสง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ประธาน
2
นาง สุปราณี ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง สายสิน เพชรดา
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
กรรมการ
4
นาง นงลักษณ์ ไทยสะเทือน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง สมสมัย วงวาฬ
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย อำนาจ น้อยแสง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ประธาน
2
นาง สุปราณี ศิริศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาง สมสมัย วงวาฬ
ครู โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
กรรมการ
4
นาง นงลักษณ์ ไทยสะเทือน
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
5
นาง สายสิน เพชรดา
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
กรรมการและเลขานุการ
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาง พรรณอร มีราคา
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
รองประธาน
3
นาง เปรื่องศรี วันริโก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
4
นาง อมรรัตน์ กรองกาญจน์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาง จรัญญา บุญกันต์
ครู โรงเรียนบ้านตระกวน
กรรมการและเลขานุการ
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม
ประธาน
2
นาง พรรณอร มีราคา
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
รองประธาน
3
นาง เปรื่องศรี วันริโก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
4
นาง อมรรัตน์ กรองกาญจน์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาง จรัญญา บุญกันต์
ครู โรงเรียนบ้านตระกวน
กรรมการและเลขานุการ
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย สุวิทย์ เบ้าทอง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาย นพพล ศรีบ้านโพน
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
รองประธาน
3
นาย ประยุทธิ์ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นางสาว วาสนา ธงชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สุวิทย์ เบ้าทอง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นาย นพพล ศรีบ้านโพน
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
รองประธาน
3
นาย ประยุทธิ์ เพชรรักษ์ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
กรรมการ
4
นางสาว วาสนา ธงชัย ธงชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กรรมการและเลขานุการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย ประเวช สัตยากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย ไพศาล คำโท
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ประเวช สัตยากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาย ไพศาล คำโท
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการ
4
นาง บังอร ไชยช่วย
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการ
5
นาง เทพี ทองมล
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย บุญส่ง สายลาด
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
รองประธาน
3
นาง สุดาพร สารพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นาง ศรีสมร พะวงษ์ พะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง อมรรัตน์ กรองกาญจน์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย บุญส่ง สายลาด
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปุน
ประธาน
2
นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน
รองประธาน
3
นาง สุดาพร สารพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านปุน
กรรมการ
4
นาง ศรีสมร พะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
5
นาง อมรรัตน์ กรองกาญจน์
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย ธัชชัย นาจำปา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกวน
ประธาน
2
นาง จิรญา นวนแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง นวรัตน์ นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาง ปกรณ์ โสพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
5
นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย ธัชชัย นาจำปา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกวน
ประธาน
2
นาง จิรญา นวนแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
5
นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย ธัชชัย นาจำปา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกวน
ประธาน
2
นาง จิรญา นวนแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รองประธาน
3
นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
กรรมการ
4
นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
5
นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
ครู โรงเรียนบ้านสลับ
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย วิเชียร โพธิ์สาชัย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสลับ
ประธาน
2
นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รองประธาน
3
นาย คำรณ อสิพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
กรรมการ
4
นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการ
5
นางสาว ยุพิน ผาสุข
ครู โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
กรรมการและเลขานุการ
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย หนัน อุสาย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ประธาน
2
นาย เพิ่ม ดวงเด่น
ครู โรงเรียนบ้านตาแบน
รองประธาน
3
นาง ยุพิน กาญจนกาศ
ครู โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
4
นางสาว วาสนา ใจเด็ด
ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง
กรรมการ
5
นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1
นาย สุพรรณ ห่อทรัพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ประธาน
2
นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านตูม
รองประธาน
3
นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
กรรมการ
4
นาย สุวิทย์ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ชัยณรงค์ มงคลเลิศ โทร.087-251-3699 อีเมล์ chainarong.edu@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.