ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน #65 (กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ)

mail ขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งทีี่ 65 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 

15 ก.ย. 2558   16:16:36